Opinie: politiek op school moet kunnen


Al enkele donderdagen vragen duizenden spijbelende scholieren en studenten hoogdringend meer politieke aandacht voor het klimaat en de bescherming ervan. CD&V deelt hun bezorgdheden. Als tegenprestatie bieden volksvertegenwoordigers aan middelbare scholen de mogelijkheid om met leerlingen in dialoog te gaan. Een debat tussen verschillende visies moet kunnen, vindt Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V). Een belangrijke taak als volksvertegenwoordiger is immers luisteren naar wat er leeft in de maatschappij. Zonder dialoog met jong en oud wordt die verantwoordelijkheid uitgehold.

Bij de verkiezingen in mei 2019 zullen slechts een beperkt aantal middelbare scholieren kunnen stemmen. Ondanks de inspanningen van de Vlaamse Jeugdraad en heel wat jongerenpartijen is het stemrecht vanaf 16 jaar nog geen feit. Voor wie jonger is dan 18 jaar geldt dus geen inspraak in het stemhokje. Toch worden daar de vertegenwoordigers gekozen die beslissingen zullen nemen in hun naam, ook over het klimaat. Het is dan ook hun plicht om te zoeken naar manieren om ook de stem van de jongeren te horen.

In de parlementen oordelen volksvertegenwoordigers over het beleid en beslissen ze mee over de toekomst ervan, ook over het klimaat. Zij hebben daartoe een vrij en ongebonden mandaat. Die onafhankelijkheid houdt ook de verantwoordelijkheid in om zich zo goed mogelijk te informeren. Naast het bestuderen van onderzoek doen ze dat ook door te luisteren naar wat “het middenveld” genoemd wordt; organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. En laatst maar niet het minst doen ze dat ook door te luisteren naar u. Het klimaat belangt immers niet enkel de Wetstraat aan.

De vraag rijst of de school de juiste plaats is voor een debat met politici over de klimaataanpak. Ik ben overtuigd van wel. Het woord ‘humaniora’, ‘meer mens worden’, houdt immers niet alleen het verwerven van kennis in. In scholen wordt ook ingezet op een open blik, een kritische geest en op maatschappelijk engagement. Die vaardigheden zijn broodnodig in de klimaatdiscussie. Wie denkt dat volksvertegenwoordigers in dialoog gaan om hun elevator pitch voor de verkiezingen te oefenen, onderschat de jongeren van vandaag.

De dialoog over het klimaat hoeft zich niet te beperken tot de Wetstraat en de Schoolstraat, integendeel. Met wetenschappers willen we de beleidsinstrumenten afstemmen op wetenschappelijk onderzoek en zo objectieve oplossingen vinden. Met onze collega’s willen we een klimaatpact dat een samenwerking op alle politieke niveaus garandeert. Maar we willen ook aan de slag met u. Daarom een warme oproep. Trek aan de bel bij uw volksvertegenwoordigers, van elke partij. Zij zijn bereid om op vele plekken in dialoog te gaan, met elkaar en met u. Maar daartoe moeten ze wel de kans krijgen. Geef het klimaatdebat een plaats: in de klas, op de werkvloer, in het clublokaal of het buurthuis. Als u ons uitnodigt, zullen we er zijn.