Bijsturen hinderpremie moet zorgen voor meer aanvragen


Sinds 1 juli 2017 wordt aan kleine ondernemers die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat automatisch een hinderpremie van 2000 euro toegekend. Dat systeem kent nog wat kinderziektes die er nu worden uitgehaald. Zo worden lokale besturen nauwer betrokken, komt er een exacte einddatum voor de aanvraag en stuurt VLAIO nog een herinnering aan ondernemers die de premie 14 dagen voor de deadline niet aanvroegen. Op die manier komt Vlaanderen tegemoet aan de bekommernissen die ondernemersorganisaties, VVSG en ook Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) eerder aankaartten.

In de Commissie Economie van 24 mei vroeg An Christiaens bevoegd minister Muyters naar de stappen die ondernomen werden om de bestaande problemen op te lossen. Ze juicht de veranderingen toe:

“De vernieuwde hinderpremie maakte het voor kleine ondernemers eenvoudiger om steun te verkrijgen bij werken voor hun deur. Toch vroeg slechts 40% van de uitgenodigde handelaars deze aan, wegens onduidelijke communicatie. Daarom vroegen we o.m. naar meer betrokkenheid van lokale besturen, die dichter bij de getroffen ondernemers staan. Ik ben dan ook tevreden dat er tegemoet wordt gekomen aan deze eisen. Hopelijk vinden nu meer ondernemers tijdig de weg naar de steun waar ze recht op hebben.”

Procedure De hinderpremie wordt uitgekeerd door VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Voor de selectie maakt VLAIO gebruik van GIPOD, de databank waarin alle steden, gemeenten en nutsbedrijven vanaf 2017 verplicht hun openbare werken moeten aanmelden. Geselecteerde handelaars in de werfzone krijgen automatisch een brief die hen op de hoogte brengt van de geplande werkzaamheden en uitnodigt zich te registreren voor de hinderpremie via de website van VLAIO. Oorspronkelijk werden de gegevens 120 dagen vooraf in het systeem geraadpleegd. Om dichter bij de periode van de werken te zitten wordt dit nu teruggebracht naar 60 dagen. Op die manier is de informatie van VLAIO meer up-to-date en zullen brieven gerichter verstuurd kunnen worden. Betrokkenheid lokale besturen Voorheen werden lokale besturen niet betrokken en gebeurde de communicatie van VLAIO enkel met de betrokken ondernemers. Dat had als gevolg dat lokale ambtenaren niet op de hoogte waren en dus geen ondersteuning konden bieden. Nu worden ze wel mee ingeschakeld. Sinds april dit jaar wordt bijkomend een e-mail verstuurd naar de lokale ambtenaar ‘economie’ en de dienst ‘grondgebied’ van de betrokken gemeente. Dit gebeurt zodra de relevante werkopdracht is ingegeven en de betrokken handelaars worden aangeschreven. Op die manier wordt de betrokkenheid van de gemeente verhoogd. Exacte einddatum voor de aanvraag

Bij handelaars die een uitnodiging voor de aanvraag ontvingen bestond er verwarring over de aanvraagperiode. De aanvraag kan worden ingediend onder twee voorwaarden: binnen een termijn van zestig dagen en voor het einde van de werken. Deze voorwaarden werden in de brief vermeld maar al snel bleek dit voor heel wat onduidelijkheid te zorgen. Ondernemers moesten zelf de periode berekenen en dat was niet altijd eenvoudig. Daarom wordt sinds midden maart een exacte datum vermeld in de brief als deadline voor de uitbetalingsaanvraag, wat tot meer duidelijkheid heeft geleid.

Herinnering Binnenkort zal na de originele uitnodiging ook nog een herinnering volgen om ondernemers aan te sporen de aanvraag te doen. Te veel handelaars liepen de premie mis omdat de voorwaarden niet duidelijk waren, omdat de werken door fasering nog niet voor hun deur plaatsvonden of simpelweg door vergetelheid. Om dit te vermijden ontvangt elke handelaar die 14 dagen voor het verlopen van de deadline nog geen aanvraag deed een herinnering per brief en (waar mogelijk) per mail.

Uitvoeringsbesluit Twee maatregelen werden opgenomen in het uitvoeringsbesluit dat nog op de Vlaamse Regering moet komen. De Raad van State had geen opmerkingen dus ze treden wellicht snel in voege. Het oude systeem zou blijven gelden voor hinder die eerder startte dan 1 juli 2017. Handelaars die nog een beroep op het oude systeem deden maar voor wie de hinder langer duurt, ondervonden problemen. Zij sloten hun winkel voor 1 juli 2017 en ontvingen dus de klassieke sluitingspremie. Oorspronkelijk zouden ze vanaf 1 januari 2018 die premie niet meer ontvangen maar die einddatum wordt nu geschrapt. Als de hinder langer duurt is dat niet de schuld van de winkelier en moet de steun blijven. De oude steunmaatregel blijft voor hen geldig en zal zo op natuurlijke wijze uitdoven. Een tweede maatregel is dat de nieuwe sluitingspremie niet zal beperkt worden in tijd. Oorspronkelijk was dit vastgelegd op 365 dagen per hinderperiode maar dit wordt geschrapt. Hinder kan immers langer aanslepen en daar mogen ondernemers niet het slachtoffer van zijn.