Nieuw gebouw voor onderwijs, cultuur en jeugd in de Jekervallei

Er komt een nieuw schoolgebouw in Nerem dat onder meer ook dienst zal doen als buurthuis voor de Jekervallei. Zo gaan onderwijs en cultuur hand in hand in de Jekervallei. De infrastructuur van het gebouw zal 365 dagen per jaar gebruikt kunnen worden, ook door jeugdverenigingen.

De bestaande school- en buurthuisinfrastructuur in de Jekervallei is sterk verouderd. Aan de renovatie van al deze locaties hangt een stevig prijskaartje. Daar komt ook nog bovenop dat veel van deze gebouwen onvoldoende efficiënt gebruikt worden. Een schoolgebouw wordt jaarlijks slechts 182 dagen gebruikt voor schooldoeleinden. Daarom kiezen we als stadsbestuur ervoor om een multifunctionele infrastructuur te bouwen waar er zowel plaats is voor onderwijs als voor cultuur. Een kruisbestuiving tussen beide kan alleen maar voordelen opleveren. Het voormalige voetbalveld in Nerem is de meest geschikte locatie om dit te realiseren.

Jos Schouterden, schepen van Onderwijs

“We zetten sterk in op gemeentelijk onderwijs. In Tongeren lopen er dagelijks zo’n 765 kinderen school in onze 3 gemeentescholen. Er is op dit ogenblik nood aan de renovatie/uitbreiding van de school in Mal: de infrastructuur is verouderd en er is een tekort aan leslokalen als we de nieuwe onderwijsmethodieken en zorgbehoeften willen volgen. Door de (beperkte) mogelijkheden van de huidige locatie en de kosten die een renovatie/uitbreiding met zich meebrengt kiezen we ervoor om een nieuw schoolgebouw te realiseren dat bovendien opportuniteiten biedt om de infrastructuur ruimer aan te wenden. Zo willen we inspelen op de lokale noden van de Jekervallei.”

Tongeren heeft 16 kerkdorpen. Elk van die dorpen is uniek. Ieder dorpsplein heeft zijn charme, elke plek zijn eigenheid en dynamiek, elk dorp een eigen verenigingsleven. Wij hechten als stadsbestuur veel belang aan de instandhouding van dit plaatselijk sociaal weefsel. De afgelopen jaren werd een netwerk van 9 (stedelijke) buurthuizen uitgebouwd. Niet zelden gaat het om voormalige dorpsscholen die een nieuwe bestemming kregen. Even vaak betreft het oude parochiezalen die wij overnamen van de lokale kerkfabriek. Dankzij regelmatige onderhoudswerken en gerichte investeringen kon de levensduur van deze gebouwen verlengd worden. Maar deze werkwijze kent zijn grenzen. Het is onmogelijk om deze gebouwen blijvend te laten voldoen aan de normen inzake comfort en gebruiksgemak. Bovendien willen we efficiënter tegemoet komen aan maatschappelijke noden en verwachtingen. We zijn er ook van overtuigd dat een buurthuis niet noodzakelijk een onderkomen moet krijgen in een overheidsgebouw. Vreren en Sint-Lutgart zijn daar trouwens uitstekende voorbeelden van.

De bestaande infrastructuur in de Jekervallei (Vreren, Nerem, Mal, Sluizen en Diets-Heur) is ontoereikend en verouderd:

 • Het buurthuis in Diets-Heur is verouderd en het bestuur besliste bovendien recent om zijn werking te beëindigen

 • Het buurthuis in Sluizen verkeert eveneens in een slechte toestand

 • De school van Mal barst uit zijn voegen. Uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie zijn beperkt

 • De buitenschoolse kinderopvang van Nerem voldoet onvoldoende aan de actuele verwachtingen inzake comfort

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“Het stadsbestuur geeft de voorkeur aan de realisatie van één overkoepelende nieuwbouw: een gloednieuw schoolgebouw, een infrastructuur die ‘polyvalent’ kan worden ingezet voor de dorpen van de ‘Jekervallei’. De voormalige voetbalterreinen in Nerem zijn de meest geschikte locatie voor de bouw van deze nieuwe infrastructuur die beantwoordt aan de uiteenlopende behoeften: een ruimte voor kleuter- en basisonderwijs (ter vervanging van de school van Mal), een zaal voor gemengd gebruik (turn- en feestzaal voor de school / buurthuis voor de Jekervallei), lokalen voor (buitenschoolse) kinderopvang en ruimtes voor jeugdwerking tijdens weekends en vakantieperiodes (scouts, jeugddienst, enz.). Als schepen van jeugd vind ik het uitermate belangrijk te investeren in ruimte voor jongeren, ook in de dorpen.”

Een dergelijk project moet vanzelfsprekend een administratief proces afleggen (RUP, opstart promotie-overeenkomst, enz.). De realisatie ervan is dus nog niet voor morgen. Daarom hebben we zopas beslist om - in afwachting van de nieuwbouw - instandhoudingswerken uit te voeren in het buurthuis van Sluizen waardoor de levensduur met enkele jaren verlengd wordt. Deze renovatiewerken bedragen 100.000 euro en vatten aan begin juni om ten laatste begin oktober afgerond te zijn. Met de gebruikers en uitbaters worden hierover afspraken gemaakt.

Deze werken omvatten:

 • plaatsen van dakisolatie

 • renovatie van het sanitair

 • verplaatsen en vernieuwen van de keuken

 • leveren en plaatsen van een brandveilig plafond en nieuwe verlichting

Nadien kunnen de gebruikers ervan – net zoals alle inwoners en verenigingen van de Jekervallei - terecht in een gloednieuwe polyvalente infrastructuur.

© 2018 | An Christiaens

 • YouTube Social Icon
 • Wix Twitter page
 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon