Eerste steen van bekken voor de openlegging van de Jeker

Schepen van Openbare Werken An Christiaens legde op 24 februari 2018 de eerste steen van de nieuwe Jekerbak, samen met burgemeester Patrick Dewael. Ook de bouwheer en uitvoerende partijen VMM, Infrax , Sweco en BAM tekenden aanwezig. De nieuwe Jeker wordt de schakel tussen de Tongerse binnenstad, het stadspark De Motten en de wijken rond De Motten. Hij verbindt de Kevie met De Velinx, oftewel natuur met cultuur.

Sterke aantrekkingspool en aangename beleving

Overal in Europa herovert water de stadscentra. Het water terug in de stad brengen, staat op veel politieke agenda’s, ook in Tongeren. De stad en de Vlaamse Milieumaatschappij richten met het openleggen van de Jeker hun blik op het water en willen de aanwezigheid ervan in de stad als troef uitspelen.

Het opnieuw openleggen van de Jeker is een oude droom. In 2015 hebben we het project aan de bevoegde minister gepresenteerd en ingediend voor subsidie. In 2017 ging de eerste spade in de grond. Na enkele maanden van voorbereidend werk, staan we vandaag voor een belangrijk moment. We leggen vandaag de eerste steen van onze nieuwe Jeker.

De Jeker liep ooit in volle glorie langs het begijnhof, de ‘lèure’ en langs de Motmolen. Helaas werd vroeger een groot deel van dit parcours overkapt. Het opnieuw openleggen van de Jeker is één van de maatregelen die het stadsbestuur neemt om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren en de horeca en het toerisme te ondersteunen. Water is een van de natuurlijke troeven die Tongeren niet onbenut wil laten om een leefbare en levendige stad te zijn. Dit project zetten we in als katalysator voor stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit, waarbij Tongeren opnieuw haar cultuurhistorische link legt met haar rijke verleden.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“De nieuwe Jeker zal stromen van de Velinx langs de Kastanjewal naar de Moerenpoort en zo naar de stadstuintjes. Zo wordt hij de schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken errond. We hebben bewust gekozen voor duurzame materialen. Doorheen het hele traject streven we naar een samenhang op gebied van materiaal- en kleurgebruik (tonen van grijs en bruin). Het project herdefinieert de ruimte op een duurzame manier zodat het werkelijk zal kunnen functioneren als ontmoetingsplek, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers. De Jeker zal met zijn aangrenzende heringerichte publieke ruimtes een fraai, herkenbaar, tracé vormen doorheen de stad.”

“Naast een prominente plek voor water, zal ook de groenaanleg veel aandacht krijgen. Binnen het park worden kamers ingericht met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. Zowel voor sport en spel als voor rust en stilte. Actieve en luwe zones wisselen mekaar af. In de voorbije periode zijn er heel wat bomen gekapt. Een aantal waren in slechte toestand, andere passen niet in het nieuwe project. Later komt er natuurlijk heel wat groen voor in de plaats”, zegt An Christiaens.

Veilig, zuiver en stromend water in de stad

Op twee plaatsen wordt het water gestuurd om de stroming te realiseren. Het stromende water bepaalt in grote mate de beleving. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zorgt voor gescheiden opvang en afvoer van rioolwater naar zuiveringsinstallaties. De nieuwe Jeker wordt zo ontworpen dat het afgekoppelde regenwater veilig uit de stad geraakt zonder overstromingen te veroorzaken. Er zal een permanent waterpeil zijn van 1 tot 1,5 meter diepte effectief water. Op het waterbelevingsplein komt er een gesloten systeem, gevoed met leidingwater (volledig los van de Jeker), die doorstroomt. Hier komen ook variërende waterhoogtes waardoor er verschillende sferen gecreëerd kunnen worden. Er komen fonteinen, stapstenen en bankjes, alles afgestemd op de beleving van kinderen. Doordat de waterhoogte beperkt is, is de veiligheid voor de allerkleinsten gegarandeerd.

“Het project de Jeker en Tongeren kadert in de doelstellingen van het integraal waterbeleid - zoals vastgelegd in het decreet IWB - om meer open water in de stedelijke omgeving te brengen en zo de belevingswaarde van water te verhogen," licht Ivo Terrens van VMM toe. "Het project werd als belangrijkste ‘water in de stad’ project (actie 53) opgenomen in het bekkenbeheerplan van het Jekerbekken. Het Bekkenbestuur beklemtoonde het belang van dit project, waarin meerdere doelstellingen van het integraal waterbeleid tegelijk worden gerealiseerd en er samenwerking is tussen de Vlaamse Overheid en lokale besturen. Met de uitvoering van dit project draagt VMM bij tot de uitvoering van de BBP die door het bekkenbestuur werden goedgekeurd en door de Vlaamse regering werden vastgesteld.

Het project sluit ook goed aan bij een aantal bestaande en geplande gebiedsgerichte projecten als het centrumontwikkelingsplan Tongeren, de herinrichting van de Motten, de herinrichting van de Wallen en de visie op het kleinstedelijk gebied van Tongeren.”

“Door de vriestemperaturen werd de planning aangepast. Op dit ogenblik wordt de toegangsweg naar de volkstuintjes voorbereid, de teelaarde voor het openleggen van de Jeker ter hoogte aan de volkstuintjes wordt weggegraven. Tegen het bouwverlof zal de Jekerbak van aan de Lakenmakerstoren tot aan de frituur klaar zijn. Ook de wegen aan deze zone zullen dan klaar zijn, alsook het bufferbekken in Mal en de volkstuintjes”, besluit An Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon