Tevreden over aanstelling aanjager voor cultuurplan Limburg


Het Limburgse Cultuurplan krijgt verder vorm: eind januari werd Pieter Jan Valgaeren aangesteld als aanjager. In de commissie Cultuur van 1 februari 2018 vroegen An Christiaens en enkele collega's meer uitleg over de timing en planning van zijn werkzaamheden. Het verslag van hun vragen om uitleg vind je hier.

Christiaens is tevreden over de aanstelling:

"Pieter Jan Valgaeren is geen onbekende in het Limburgse culturele landschap en kent de sector van binnenuit. Als aanjager heeft hij tijd tot 2019 om een kentering in gang te zetten. Dat is een strakke timing met heel wat werk op de plank. Maar daarvoor geef ik hem graag alle krediet. Ik kijk vooral uit naar het resultaat."

Opdracht

De aanjager wordt aangeworven binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media met een deeltijds en tijdelijk contract. Rekening houdend met de specifieke noden van de sector krijgt de ‘aanjager’, die zal instaan voor de toeleiding tot financiering en netwerking, in een volgende fase ook een ‘trajectbegeleider’ naast zich.

De opdracht van de aanjager omvat drie kerntaken.

Hij moet via een probleemanalyse knelpunten en troeven detecteren binnen de culturele sector. Hiervoor zal hij vertrekken van eerder gemaakte analyses, waaronder de gevoerde omgevingsanalyse van het Limburgse cultuurveld in het kader van het Cultuurplan Limburg. Op basis daarvan zal, samen met de Limburgse cultuurorganisaties, kunstenaars en bestaande culturele overlegorganen, bijvoorbeeld het Limburgs Kunstenoverleg, een ‘to be’-scenario ontwikkeld worden in de vorm van aanbevelingen met daaraan gekoppelde acties. Daartoe zal de aanjager gericht in gesprek gaan met de diverse culturele actoren, om het nodige draagvlak te garanderen. Bedoeling is om daarmee te landen in de komende maanden, uiterlijk in de zomer.

Daarnaast zal de aanjager het Limburgse culturele veld stimuleren, faciliteren en coördineren, met aandacht voor alle deelsectoren: kunsten, cultureel erfgoed, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk en circuskunsten. Dit netwerk moet uiteindelijk resulteren in een breed gedragen kennisontwikkeling en kennisdeling en in meer structurele en projectmatige samenwerking. Ten derde moet Pieter Jan Valgaeren de Limburgse culturele actoren ook vertrouwd maken met de bestaande subsidiestromen en -regelgeving, meer dan vandaag het geval is, en hen zo toeleiden tot de juiste subsidiemogelijkheden. Hij vervult dus een belangrijke doorverwijsfunctie naar de juiste informatiebronnen, bijvoorbeeld binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media, maar ook naar eventuele intermediairen en indien nodig naar de trajectbegeleider.

Samenspel met trajectbegeleider

De trajectbegeleider zal in een tweede fase aangesteld worden ter ondersteuning van Limburgse culturele actoren om zich sterker te profileren in het cultuurveld en om kwaliteitsvolle subsidieaanvragen in te dienen. De trajectbegeleider volgt aldus de implementatie van het actieplan van de aanjager op, heeft hierin oog voor de eigenheid en specialiteit van de culturele actor, en stuurt het actieplan indien nodig bij. Voor de trajectbegeleider zal op termijn een vacature verspreid worden, de komende weken wat mij betreft, zodat hij of zij ten laatste in het najaar kan worden ingeschakeld. Het samenspel van deze twee profielen, met name de aanjager en de trajectbegeleider, moet dan resulteren in een brede expertise die ten dienste staat van de Limburgse culturele actoren en hun positie in het culturele speelveld versterkt..

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon