Proefomgevingen nieuwe woonvormen starten op 1 februari 2018


De Vlaamse Regering beslist op de ministerraad van 12 januari 2018 definitief de 28 geselecteerde proefprojecten rond cohousing en gemeenschappelijk wonen. De proefprojecten, geselecteerd uit 48 aanvragen, kunnen experimenteren in een regelluw kader voor een periode van zes jaar, met mogelijkheid tot verlenging met vier jaar. De regering geeft daarmee uitvoering aan de resolutie cohousing die in oktober 2015 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement. An Christiaens is heel tevreden met de beslissing die nieuwe woonvormen kansen geeft binnen het beleid.

In de Commissie Wonen van 11 januari benadrukt ze het belang van evaluaties op maat van het project en vraagt ze naar het doorwegen van de ingeschatte kosten:

"We staan met de neuzen in dezelfde richting over het belang om met die ruimte te experimenteren, zodat nieuwe woonvormen alle kansen krijgen, zoals we in het begin van de legislatuur allemaal samen hebben goedgekeurd in de resolutie. Minister, elke keer dat het hier in de commissie ter sprake is gekomen, hebben we ook aangedrongen op de doorlooptijd van die projecten van zes jaar of tien jaar. Dat zal nodig zijn, maar er moet ook tussentijds geëvalueerd worden. Dat zal om de twee jaar gebeuren. Ik heb daar nog twee specifieke vragen over. Er wordt gesteld dat er in de verplichte rapportage telkens ook een voorstel moet zijn om de regelgeving te veranderen. Wat zijn eventueel de consequenties indien men daar nog niet aan toe zou zijn bij die eerste tussentijdse evaluatie na twee jaar, dus als een project nog niet zo ver gevorderd zou zijn om al voorstellen te doen? In het eindrapport moet er ook een gedetailleerd document zijn met de kostprijs. Welke finaliteit heeft die kostprijs voor het verdere verloop van dat project?"

De minister stelt dat als een project niet ver genoeg gevorderd is bij een eerste evaluatie na twee jaar dat geen probleem vormt. Om de twee jaar is er telkens weer een evaluatie, en na vier jaar kunnen we ervan uitgaan dat het project wel voldoende ver gevorderd is. Wat betreft de kostenraming is het mogelijk dat projecten momenteel niet voldoen aan de bouwtechnische normen van de VMSW. Als bij bepaalde projecten wordt aangegeven dat bepaalde ingrepen moeten gebeuren om conform te zijn met de bouwtechnische voorschriften van de VMSW, dan kunnen ze het geld dat ze nodig hebben om die aanpassingen te doen, ook krijgen van de VMSW.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon