Leegstandsbeheer als troef tegen stijgende leegstand


In de provincie Limburg staan meer dan 3000 woningen leeg, een stijging van 50% ten opzichte van 2012. In Vlaanderen zijn er 23112 leegstaande panden. Gemeenten en steden mogen een heffing eisen en volgen het patrimonium nu beter op. Eigenaars moeten bovendien aangemoedigd worden om preventieve beschermingsmaatregelen te nemen, vindt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V). Een mogelijkheid is leegstandsbeheer, waarbij een leegstaand pand tegen een relatief lage prijs als tijdelijke bewoning of werkplek wordt aangeboden. “Het is een win-win voor wie een tijdelijke woonst zoekt of zijn pand wil beschermen. Maar er is nood aan een kader om de kwaliteit van de dienstverlening voor alle betrokkenen te garanderen,” benadrukt An Christiaens. Omdat het om een vrij recent fenomeen gaat vraagt ze aan de minister om een onderzoek te vragen bij Steunpunt Wonen. In een latere fase kan dan een keurmerk uitgerold worden in Vlaanderen.

Tijdelijke bescherming bij leegstand

Leegstandbeheer beschermt leegstaand vastgoed door de plaatsing van tijdelijke bewoners. In Vlaanderen zijn onder andere Camelot, Entrakt en Interim Vastgoedbeheer op dit vlak actief. Huurders zijn vooraf op de hoogte dat de duurtijd van de bewoning beperkt is en snel kan eindigen. Wanneer de eigenaar voor het pand een nieuwe bestemming heeft gevonden loopt het contract af. Om eigenaars als huurders zekerheid te bieden bij dit soort activiteiten ijvert An Christiaens ook voor een keurmerk voor leegstandsbeheerders met activiteiten in Vlaanderen.

An Christiaens:

“Soms staat een woning slechts tijdelijk leeg en dan is klassiek verhuren geen oplossing. Wie een woning erft of koopt bijvoorbeeld kan het pand met leegstandbeheer gedurende een bepaalde periode beschermen. Het biedt meer rechtszekerheid omdat het pand niet als leegstand wordt beschouwd. Tijdelijke bewoning is bovendien een bescherming tegen kraken, een actuele problematiek. Het gaat ook verloedering tegen en dat is aangenaam voor de eigenaar en de buurt. Er is nood aan een betrouwbaar kader en Vlaanderen kan dat ontwikkelen.”

Tijdelijke woonoplossing

Leegstandbeheer richt zich op een ander type huurder dan de traditionele huurmarkt. Het tijdelijke karakter van de huurovereenkomst vormt een troef voor specifieke doelgroepen. Wie een woonst zoekt voor een korte periode, van enkele weken of maanden tot een jaar, kan of wil vaak geen beroep doen op de traditionele huurwoningen en -overeenkomsten. De flexibele manier van wonen bij leegstandsbeheer zorgt ervoor dat een woning huren wel voor die doelgroep mogelijk wordt. De relatief lage prijs die hier tegenover staat maakt de optie aantrekkelijk.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen op zoek gaan naar een tijdelijke woonoplossing. Een tijdelijke huurnood na een relatiebreuk bijvoorbeeld, of een tussenoplossing wanneer het huurcontract afloopt of in de aangekochte woning nog niet kan ingetrokken worden. Ook voor wie vaak verhuist omwille van professionele redenen of voor pas afgestudeerden die nog geen kan tijdelijke bezetting een betaalbare en soepele woonoplossing zijn.

Wettelijk kader

Leegstandsbeheer is geen permanente oplossing is voor een leegstaande woning maar kan een troef zijn voor wie nood heeft aan een tijdelijke invulling of een flexibele woonst.

An Christiaens:

“Leegstandsbeheer is geen remedie tegen structurele leegstand. Maar het is wel een oplossing om de neveneffecten van leegstand, zoals verpaupering en kraken, tegen te gaan en tegelijk een dienst te bieden aan mensen die een tijdelijke en flexibele vorm van bewoning nodig hebben. Het is een nuttige aanvulling voor het Vlaamse woonbeleid dat de moeite waard is om te onderzoeken en uit te rollen. Eigenaars en huurders moeten immers de nodige zekerheid krijgen om mee in het verhaal te kunnen stappen.”

Hoewel het precaire karakter eigen is aan het karakter van het type huurovereenkomst, blijft het bij leegstandsbeheer wel om een contract gaan waarvan iemands woonsituatie afhangt. An Christiaens wil dan ook dat Vlaanderen een wettelijke kader ontwikkelt dat het flexibele karakter respecteert maar wel krijtlijnen uitzet voor kwaliteit en dienstverlening. In Nederland bestaat dit al. Daar is er een keurmerk met regels omtrent de organisatievorm, de contracten en de panden, aangevuld met een kader voor klachtenbehandeling. Of zoiets ook in Vlaanderen kan moet onderzoek uitwijzen. Steunpunt Wonen is daarvoor de geschikte partner.

Onderzoek Steunpunt Wonen

Leegstandsbeheer bestaat al in Vlaanderen maar onderzoek moet uitwijzen op welke manier dit gereguleerd kan worden. Vlaanderen is niet bevoegd om de bezetting ter bede zoals die nu gebeurt te reguleren, maar wel voor het bestrijden van leegstand. In het kader hiervan kan Vlaanderen regels opleggen aan organisaties die aan leegstandsbeheer doen.

Het onderzoek moet zich onder andere buigen over de contracten met bewoners, zoals de prijsvorming, de privacy en de opzeggingsmogelijkheden. Ook het type panden kan onderdeel zijn van het onderzoek. Een analyse van de kwaliteitsnormen van de panden die tijdelijk verhuurd worden kan bijdragen tot een wettelijk kader. Het flexibele karakter eigen aan leegstandsbeheer moet behouden blijven maar Christiaens wil met een regulering duidelijkheid scheppen. Op termijn kan een keurmerk zoals in Nederland volgen.

An Christiaens:

“Onze noorderburen hebben ook een keurmerk voor leegstandsbeheerders opgericht en dit lijkt me ook in Vlaanderen een goed idee. Enerzijds is het een extra controle om te kijken of de regels omtrent leegstandsbeheer worden nageleefd, anderzijds kan het de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Hoe dan ook is het belangrijk om leegstandsbeheer te onderzoeken en een kader uit te werken. Dit zorgt voor vertrouwen bij eigenaars en huurders en maakt de mogelijkheid bekend bij het grote publiek.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon