Begroting 2018: mijn tussenkomst voor Economie en Innovatie


De middelenbegroting Economie, Werk en Innovatie voor het jaar 2018 werd op donderdag 21 december besproken in de plenaire vergadering. An Christiaens de minister van Economie om KMO's te blijven ondersteunen: onder andere met het optimaliseren van de hinderpremie, maar ook door hen nog meer te motiveren om te innoveren en daarbij gebruik te maken van de bestaan ondersteuning. Haar tussenkomst lees je hier:

"Minister, ik wil het hebben over innovatie en economie. Meer innovatiemiddelen, dat zou één van de paradepaardjes van de regering worden. Vorig jaar heb ik u hier vanop deze tribune de man van bijna 200 miljoen euro extra genoemd, want afgelopen jaar werd er 195 miljoen euro extra in het beleidsdomein Innovatie geïnvesteerd. Meer investeringen zijn broodnodig, willen we een topregio blijven in deze kennismaatschappij. Maar de 3 procentnorm is nog veraf. Daarom is het toch opmerkelijk dat ondanks die grote vraag naar innovatiesteun en ondanks de 3 procentnorm het gestegen en voorziene budget niet volledig werd benut.

Daartegenover staat het beperkte budget voor de vernieuwde hinderpremie die in uitvoering is gegaan. Zoals gewoonlijk bij nieuwe dingen wordt er in het begin nog geworsteld met de gebruikelijke kinderziektes. Automatisering bij de toewijzing van rechten is redelijk pionierswerk, maar het duidt wel de opportuniteiten die schuilgaan achter gekruiste databanken. Bij het aanpakken van enkele van de huidige knelpunten zien we, en dat hebben we ook al meermaals besproken in de commissie, nog andere opportuniteiten. Door meer samenwerking met lokale besturen bij de afbakening van de zones en bij het aanschrijven van de ondernemingen, kan de premie een essentieel belangrijk instrument worden voor onze handelaars om nog meer op punt stellen. De begrotingsaanpassing zal raad brengen omtrent eventuele budgettaire uitbreidingen.

Voorzitter, wat kinderziektes betreft, die willen we bij onze startende ondernemers alleszins vermijden, door hen gedegen voor te bereiden. Hoewel de verplichte attesten bedrijfsbeheer en de andere beroepskwalificaties worden afgeschaft ten gevolge van de omzetting van een Europese richtlijn, boden beide wel meer garanties op succes, of alleszins minder kans op faling. Er wordt gewerkt aan een actieplan om desondanks deze gewijzigde context, toch afdoende alternatieven aan te bieden en concrete scholing aan te bevelen.

Minister, collega's, onze Vlaamse economie is erg kmo-rijk. Meer nog dan bij grotere ondernemingen is bij de kmo's de focus op de corebusiness groter. Dit maakt dat er vaak meer nodig is om hen te bereiken. Zo ook wat betreft bijvoorbeeld innovatie.

De speerpuntclusters en bedrijfsnetwerken worden tot nog toe positief onthaald. En uiteraard dient clustering en betrokkenheid tot op zekere hoogte van onderuit te groeien. Maar een kmo vraagt soms een zetje.

Tot slot wil ik u nog een pluim geven. Het landschap van agentschappen en instellingen binnen het beleidsdomein Economie en Innovatie is fel veranderd. Dit traject is nog niet ten einde, maar gaat de goede kant op, en dat volgen we samen met u op."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon