Uitdagingen voor verkeerseducatie in het nieuwe schooljaar


De verkeersweken van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zijn voor het begin van het schooljaar zo goed als volgeboekt. Vorig jaar zorgde het wegvallen van het verkeersaanbod van de federale politie voor heel wat bezorgdheid bij scholen. Zij vinden intussen hun weg naar het alternatief dat door de VSV werd uitgewerkt, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens. Bij de start van het schooljaar zijn 81 van de 90 beschikbare verkeersweken ingevuld. “Het is positief dat er binnen het onderwijs zo veel aandacht is voor verkeersveiligheid,” vindt Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V). “Elke school en elke leerling moet de kans krijgen om in te tekenen op het beschikbare aanbod.”

Verkeersweken op school bijna volgeboekt

Vorige zomer raakte bekend dat de federale wegpolitie niet langer in zou staan voor verkeerseducatie op school om ruimte te maken voor hun kerntaken. Scholen die voorheen een beroep deden op agenten in de klas moesten daardoor in allerijl op zoek naar een andere oplossing . De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) kreeg de opdracht op korte termijn een alternatief aanbod uit te werken. Dat heeft succes, zo blijkt uit de parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) aan minister Ben Weyts. Het voorbije schooljaar werden 31 verkeersweken bij de VSV geboekt, voor 2017-2018 zijn dat er intussen al 81. In totaal kunnen 90 weken georganiseerd worden dus het gaat hard voor VSV.

An Christiaens is tevreden dat scholen de weg vinden naar het aanbod:

“Toen het nieuws bekend raakte dat de federale politie niet langer met scholen zou samenwerken zorgde dat voor heel wat onrust. Dat scholen hier gebruik van maken is goed nieuws. Nog geen jaar na de opstart en bij het begin van het schooljaar is het aanbod al grotendeels ingevuld. Dat wijst erop dat de verkeersweken een duidelijke nood invullen. Het blijft natuurlijk jammer voor de scholen en leerlingen die hier geen gebruik van kunnen maken. Zij vullen die nood hopelijk in met een alternatief aanbod. Verkeersveiligheid voor het kind staat voorop. ”

De VSV startte in september 2016 met de voorbereiding en organisatie van een alternatief voor het aanbod van de federale politie. In december konden scholen reserveren en in januari van dit jaar werden de eerste lessen gestart. Door die verkorte periode bleef het aantal scholen beperkt, maar voor het schooljaar 2017-2018 wordt het aanbod uitgebreid. Voor het nieuwe schooljaar werden al 81 verkeersweken geboekt, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams minister Ben Weyts beschikbaar stelde aan Christiaens. Gelet op de grootte van de provincies is er sprake van een evenwichtige verdeling. In Limburg boekten scholen in Leopoldsburg, Herk-de-Stad, Sint-Truiden, Lanaken, Lommel en Genk een week vol workshops.

Verkeerseducatie op school steeds belangrijker

Verkeersvaardigheden komen in het onderwijs de komende tijd meer op het voorplan. Aanbieders van verkeerseducatie staan dan ook op de toppen van hun tenen om te anticiperen op toekomstige noden. Belangrijk is daarbij volgens An Christiaens dat een aanbod op maat gegarandeerd blijft:

“De focus op verkeersveiligheid begint op jonge leeftijd en dat is niet toevallig. Kinderen en tieners zijn de weggebruikers van morgen maar ook van vandaag. De meeste ongevallen met schoolgaande kinderen gebeuren op weg van en naar school. De school is de eerste plaats om te starten met verkeerseducatie en bij die taak moet Vlaanderen hen voldoende blijven ondersteunen.”

Nu Vlaanderen heeft aangekondigd dat het Rijbewijs op School niet langer georganiseerd wordt is de vraag hoe verkeerseducatie in de derde graad vanaf het schooljaar 2018-2019 zal verlopen. De lessen worden vervangen door een online app. Of dit voor elke leerling voldoende zal zijn moet nog blijken. De beschikbare middelen moeten wel garandeerd blijven, vindt An Christiaens:

“Hoe dan ook moeten de middelen die nu voor het Rijbewijs Op School worden voorzien terugvloeien naar verkeerseducatieve initiatieven. Een eventuele heroriëntatie van de middelen moet opnieuw geïnvesteerd worden in verkeersveiligheid van leerlingen en aanbod voor de scholen. Dat kan bijvoorbeeld in de uitbreiding van de Verkeersweken volgend schooljaar.”

Ook niet onbelangrijk is het eindtermendebat in het secundair onderwijs. Er gaan verschillende stemmen op om de eindtermen rond verkeers- en mobiliteitseducatie bindend te maken. De ongevallencijfers in die leeftijdscategorie zijn daarvoor een belangrijke motivatie. Op dit moment is er enkel een inspanningsverplichting en heel wat scholen leveren die inspanning al. Als die eindtermen er komen zal de vraag vanuit het secundair onderwijs naar ondersteuning voor verkeerseducatie alleen maar toenemen.

Daar moet op geanticipeerd worden, vindt An Christiaens:

“De aandacht voor verkeerseducatie in het onderwijs blijft groeien. Elke school beslist zelf op welke manier zij aan verkeerseducatie doen, maar moet de kans krijgen om dit te kunnen aanbieden. Vlaanderen moet hiervoor de nodige middelen vrij maken om aanbieders en begeleiders te ondersteunen. Ook wanneer de vraag groter wordt moeten scholen gebruik kunnen maken van een voldoende en betaalbaar aanbod. De veiligheid van jonge weggebruikers is de investering meer dan waard. ”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon