Nieuw Vlaams Huurdecreet voorgesteld in de Commissie Wonen

Met het nieuw Vlaams Huurdecreet regelt de Vlaamse Regering de rechten en plichten van huurders en verhuurders op de private markt. Die zijn nu meer in evenwicht. De contractuele relatie tussen huurder en verhuurder wordt verbeterd en dat is voor een stuk te danken aan enkele CD&V-voorstellen. Toch is dit niet het eindpunt. De toegankelijkheid van de huurmarkt blijft een aandachtspunt, net zoals de woonzekerheid. Voor kwaliteit en betaalbaarheid moeten de inspanningen onverkort worden voortgezet.

An Christiaens:

“Het nieuwe huurdecreet zorgt voor meer evenwicht. Verhuurders krijgen meer garanties, terwijl huurders kunnen rekenen op kwaliteit en woonzekerheid. Ik ben tevreden dat de CD&V-voorstellen over medehuur en het overlijden van de huurder mee zijn opgenomen. Kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en zekerheid moeten de pijlers zijn van elke maatregel voor de private huurmarkt. Daarom vindt CD&V het belangrijk om maatregelen zoals de verhoogde huurwaarborg in balans te brengen door de anonieme huurwaarborglening. Dit is een goede basis, maar er is nog een sterke inspanning vereist om alle doelstellingen waar te maken.”

Het nieuwe huurdecreet, een overzicht.

  • Anonieme huurwaarborglening en huurwaarborg van drie maanden Wanneer een renteloze anonieme huurwaarborglening is uitgewerkt, kan de huurwaarborg opgetrokken worden naar drie maanden. Dit gebeurt pas op het moment dat deze lening door de overheid kan worden aangeboden. De modaliteiten van deze lening moeten nog worden uitgewerkt. Deze regeling is een conditio sine qua non omdat het optrekken van de huurwaarborg geen extra drempel kan en mag opwerpen. De toegankelijkheid van de huurmarkt blijft het streefdoel. Drie maanden huurwaarborg geven de verhuurder meer garanties maar een betaling moet voor iedereen mogelijk zijn. Tot dan blijft de huurwaarborg 2 maanden.

  • Meer zekerheid voor de medehuurder Ook hedendaagse samenlevingsvormen krijgen een plaats. Ook wie later instapt in een woning als medehuurder wordt beschermd door het contract. Wie huwt of wettelijk gaat samenwonen wordt automatisch medehuurder met evenwaardige rechten en plichten aan die van de eerste hoofdhuurder. In het geval van feitelijk samenwonen en co-housing zal het eenvoudiger zijn de gemeenschappelijke woning te verlaten zonder verdere verplichtingen. Het voorstel komt uit de conceptnota van An Christiaens en CD&V-collega Katrien Schryvers en wordt zo opgenomen in de nieuwe regeling.

  • Overlijden huurder Na het overlijden van een huurder blijft het contract doorlopen. Pas wanneer erfgenamen dit opzeggen begint de opzegtermijn van drie maanden en kon nog eens tot drie maanden schadevergoeding worden geëist. Volgens de voorgestelde regelgeving eindigt het contract twee maanden na het overlijden van de huurder. In dat geval dient er nog een maand vergoeding betaald te worden. Het blijft voor de erfgenamen wel mogelijk om kenbaar te maken dat ze de huurovereenkomst verder willen zetten. Ook deze maatregel komt uit de hierboven genoemde conceptnota van CD&V.

  • Huurcontract nietig verklaard bij niet-conforme woning Iedereen heeft recht op een woning die voldoet aan de kwaliteitsnormen. Voldoet een huurcontrract niet aan de basisnormen dan zal het contract nietig verklaard worden door de rechter. De huurder kan in dat geval de terugbetaling van de huur vragen.

  • ​Opzeg voor eigen gebruik wordt beperkt Het is de eigenaar toegelaten de huur op te zeggen wanneer hij zelf, zijn kinderen of kleinkinderen de woning betrekken voor eigen gebruik. In de toekomst zal het in het geval van zijn kinderen en kleinkinderen niet meer mogelijk zijn in de eerste drie jaar van het aangegane contract.

  • Huurder kan korte termijncontract opzeggen Om de woonzekerheid van huurders te garanderen blijven contracten van negen jaar de regel. Huurcontracten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan met een opzegtermijn van 3 maanden worden beëindigd. Tot nu toe was de huurder verplicht de resterende termijn te betalen maar dit wordt geschrapt. Op die manier worden verhuurders gemotiveerd om negenjarige contracten als norm te hanteren.

Parallelle maatregelen moeten toegankelijkheid verzekeren Parallel met het huurdecreet moeten flankerende maatregelen de toegang tot de huurmarkt verzekeren. Het systeem van de huursubsidies en huurpremies moet worden geoptimaliseerd. Ook de activiteiten van sociale verhuurkantoren moeten verder worden uitgebouwd als brug voor inkomenszwakke huishoudens naar de private markt. De expertise waarover zij beschikken moet zo breed mogelijk worden ingezet voor een kwalitatieve en betaalbare huurmarkt. De overheid plant een geconventioneerde huurregeling, waarbij woningen aan lagere prijzen worden verhuurd in ruil voor een inkomensgarantie, en werkt aan een actieplan tegen discriminatie. Ook die maatregelen moeten werkbaar en rechtvaardig worden uitgewerkt.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon