Kunstencentrum Z33 wordt Vlaamse vzw, uitrol van cultuurplan Limburg volgt hopelijk snel


Vorige zomer kreeg de cultuursector in Limburg zware klappen door tegenvallende Vlaamse kunstensubsidies. Vlaanderen beloofde meer groeikansen te creëren voor cultuur in de provincie, en kwam die belofte ook na. Bevoegd minister Sven Gatz kondigde een cultuurplan aan dat de sector zou versterken met kunstencentrum Z33 als motor. Die laatste wordt voor 1 januari 2018 een Vlaamse vzw om te kunnen evolueren naar Vlaams Kunstencentrum. De ontwerpstatuten van de vzw komen vrijdag 14 juli op de Vlaamse Regering. An Christiaens (CD&V) hoopt dat het Limburgse cultuurplan daarmee in stroomversnelling raakt:

“Z33 wordt niet alleen een artistieke biotoop voor de visuele kunst, maar zal als Vlaamse vzw ook andere maatschappelijke organisaties en instellingen betrekken. Het is belangrijk dat Z33 die rol volop kan spelen in de Limburgse regio, en die zo mee op de kaart zet in Vlaanderen en daarbuiten. Als de motor van Z33 is opgestart, moet ook de rest van het culturele landschap in Limburg mee kunnen draaien.”

Limburgs cultuurplan: ready set go?

De aftrap voor het cultuurplan Limburg werd in januari gegeven , bij de verdeling van de projectsubsidies. Limburg kon daar rekenen op een rechtvaardig deel van het budget en kreeg de nodige financiële zuurstof. Tegen 1 januari 2018 moet Z33 een Vlaamse vzw zijn geworden en ook dat traject is op goede weg. Om die nieuwe troef te kunnen inzetten ten voordele van Limburg is een vlotte uitrol van het hele cultuurplan cruciaal. Daar moet nu dringend werk van gemaakt worden, vindt An Christiaens (CD&V). Hoe sneller de Limburgse troeven in de verf worden gezet, hoe beter.

An Christiaens:

“Met de ondersteuning vanuit Vlaanderen kan de Limburgse cultuursector eindelijk groeien tot haar volle potentieel. De financiële steun en de positie van Z33 zijn belangrijk, maar de versterking van de andere spelers in het Limburgse culturele landschap is dat ook. Als we tegen de volgende subsidieronde in 2020-2021 willen komen met meer en sterkere projecten, moeten we die zo snel mogelijk voorbereiden en een sterk netwerk uitbouwen. In 2018 is cultuur geen provinciale bevoegdheid meer. Limburg moet klaar zijn om haar rol te kunnen spelen in Vlaanderen.”

Met de deputatie van de provincie werd afgesproken om de opdracht voor de uitwerking van een Limburgs cultuurplan toe te kennen aan een taskforce in Limburg. Deze taskforce heeft een tweeledige opdracht. Naast de uitwerking van een Limburgs cultuurplan zal deze taskforce ook instaan voor de begeleiding van het transitietraject van Z33 in het kader van de afslanking van de provinciale bevoegdheden. Naar aanleiding van een parlementaire vraag van Christiaens bevestigde minister Gatz in januari dat in maart gecommuniceerd zou worden over het cultuurplan. Ook de taskforce zou worden aangeduid. Uit een recente vraag blijkt echter dat dat niet zo snel te gaan als gehoopt. De taskforce, die ook de transitie van Z33 zal begeleiden, is nog niet samengesteld. De bal ligt in het kamp van de deputatie. De overdracht van het cultuurbeleid naar Vlaanderen gebeurt op 1 januari 2018 en er moet nog heel wat gebeuren.

An Christiaens:

“Het voorzitterschap van de taskforce werd toegewezen aan de gouverneur, net zoals de samenstelling ervan. De minister van cultuur gaf hiervoor enkele suggesties, maar tot nu toe werd de taskforce, ook wel transitiestructuur genoemd, nog niet benoemd. Het is een complexe oefening om de diversiteit van experten en competente figuren uit de sector te garanderen, maar de tijd tikt intussen wel verder.”

Landschapstekening en oprichting van de vzw Z33

De minister heeft intussen zijn administratie gevraagd om de context van het cultuuraanbod en de cultuurspreiding in Limburg in kaart te brengen. Aan de hand daarvan zullen prioriteiten bepaald worden, de knelpunten op het vlak van cultuur gericht worden aangepakt en de Limburgse culturele troeven sterker kunnen worden uitgespeeld. De landschapstekening moet ook duidelijk maken welke culturele ‘trekkers’ eventueel naar voren kunnen geschoven worden om het brede culturele veld mee te versterken.

Wat de overdracht van Z33 van de provincie naar Vlaanderen betreft, zijn de werkgroepen voor de overdracht van de provinciale instellingen opgestart en is de overdracht decretaal vastgelegd. Zo wordt in het zogenaamde Minidecreet III, dat op 3 mei 2017 werd aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, een machtiging gegeven aan de Vlaamse Regering om de vzw Z33 op te richten.

De minister bevestigt in zijn antwoord aan Christiaens dat de taskforce daarvoor nog niet is samengesteld. Nochtans moet op 01/01/2018 de vzw Z33, met het oog op een warme overdracht van Z33 naar Vlaanderen, operationeel zijn.Omwille van het korte tijdspad lijkt het de minister niet meer eerder opportuun om te werken met een tijdelijke (transitie)structuur. Er zal meteen werk worden gemaakt van de oprichting van de vzw. Lokale besturen zullen hiertoe kunnen toetreden, en de raad van bestuur vormt een evenwicht tussen de verschillende stakeholders.

De ontwerpstatuten van de vzw zijn intussen klaar en komen vrijdag 14 juli op de Vlaamse Regering. De Raad van Bestuur van de vzw zal bestaan uit bestuurders op voordracht van de Vlaame overheid, vertegenwoordigers van de openbare besturen en onafhankelijke leden. De raad is tegelijk ook de taskforce die het cultuurplan Limburg verder uit moet rollen.

An Christiaens:

“De oprichting van de Vlaamse vzw is een grote en goede stap, maar we moeten nu doorzetten. Een goede samenwerking met alle betrokkenen uit het culturele veld, met de Vlaamse en de provinciale overheid en de lokale besturen is onontbeerlijk voor het succes van het cultuurplan. Met Z33 als drijvende kracht hebben we een sterke troef waar we volop gebruik van moeten maken. De komende weken en maanden moeten alle stakeholders de handen in elkaar slaan om Limburg stevig en duurzaam op de culturele kaart te zetten. Hoe sneller daar werk van gemaakt wordt, hoe beter.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon