Motorrijders op de busbaan voor een vlot en veilig verkeer


Op zondag 26 maart wordt de aftrap van het nieuwe motorseizoen gegeven met de ‘Dag van de Motorrijder’. Traditioneel ook het moment waarop steeds meer motorrijders zich in het verkeer begeven. Motorrijders maken volwaardig deel uit van het wegverkeer, en studies wijzen uit dat een toename van het aantal motorrijders een positief effect zou hebben op de steeds toenemende verkeerscongestie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het mobiliteitsbeleid zich ook specifiek op hen richt. En dat betekent vooral ook rekening houden met hun kwetsbaarheid.

Vlaams volksvertegenwoordiger An Christians pleit er daarom voor om motorrijders toe te laten gebruik te maken van vrije busbanen op plaatsen waar dit veilig is: “Het is natuurlijk in de eerste plaats aan de motorrijder zelf om het risico te beperken, maar dat volstaat niet. Want zelfs al doet de motorrijder alles zoals het hoort, dan nog blijft hij kwetsbaar. Haal hen waar mogelijk tussen het autoverkeer uit. Dat verhoogt het wegcomfort voor zowel de motorrijder, als de automobilist.” Wettelijk kunnen motorrijders nu al op vrije busstroken worden toegelaten, maar die mogelijkheid wordt door de wegbeheerder zelden toegepast. CD&V wil dat dit snel verandert. Het voorstel kadert in een reeks van maatregelen die de volwaardige plaats van de motorrijder in de Vlaamse verkeersregelgeving opeisen.

Motorrijders zijn kwetsbare weggebruikers. Hun risico op een ongeval per kilometer ligt 57 keer zo hoog als voor een autobestuurder. Het aantal gemotoriseerde tweewielers op de weg neemt elk jaar toe. Om het verkeer voor elke weggebruiker comfortabel, vlot en veilig te houden is het daarom belangrijk in het verkeersbeleid toenemend aandacht te besteden aan de motorrijder, vindt CD&V. Het gebruik van de busbaan omzetten in de praktijk is één van de maatregelen die daarin passen.

Meer comfort, veiliger en de verkeersdoorstroom verzekerd

Busbanen, de zogenaamde bijzonder overrijdbare beddingen, zijn enkel toegankelijk voor voertuigen van geregelde diensten voor openbaar vervoer. Volgens de federale wetgeving kan het gebruik van de strook toegelaten worden voor andere weggebruikers, waaronder bromfietsen en motorfietsen. Dat gebeurt met borden en eventueel bijkomende aanduidingen op het wegdek. Toch is dat in de praktijk nooit het geval.

Op de wegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer worden motoren niet toegelaten op de busbaan, zo liet de minister van mobiliteit verstaan in antwoord op een parlementaire vraag van An Christiaens. Ondanks de mogelijkheid in de wetgeving worden op de bijzonder overrijdbare beddingen geen andere voertuigen toegelaten dan de voertuigen van de geregelde diensten voor openbaar vervoer en indien aangegeven, taxi’s. Binnen de bebouwde kan dit ook voor fietsers, maar er is nergens een bedding uitgerust met symbolen van bromfietsen en motoren. Nochtans zijn motorrijders minder goed zichtbaar in het verkeer. Dat houdt veiligheidsrisico’s in voor henzelf, maar ook voor andere weggebruikers. Motorrijders waar mogelijk tussen het autoverkeer uithalen is een win-win voor alle verkeersdeelnemers. Het openbaar vervoer hoeft daarvan geen hinder te ondervinden.

Daarom stelt CD&V voor om alle busstroken kritisch te bekijken in onderling overleg met de verantwoordelijke wegbeheerder, de fietsersverenigingen, de openbaarvervoermaatschappijen en de motorrijders. In samenspraak kan dan beslist worden waar het opportuun en veilig is om vrije doorgang te geven aan gemotoriseerde tweewielers. Die studie dient overal dringend te gebeuren. Deze opportuniteit die in de wegcode werd gecreëerd, mag niet langer dode letter blijven. Veiligheid en mobiliteit gaan hier hand in hand.

An Christiaens: “Als we motorrijders tussen de auto’s uit halen, verhogen we het wegcomfort voor zowel de motorrijder als de automobilist. Op plaatsen met een vrije busbaan kan dat makkelijk. Gezien hun wendbaarheid hinderen ze het busverkeer niet. Er is dus geen reden om hen niet toe te laten de vrije busbanen te gebruiken. Door de verkeersstroom te verdelen verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.”

Ook de Motorcycle Action Group en Febiac zien brood in de maatregel.

Theo Beeldens, voorzitter van MAG: “MAG en de motorrijders zijn verheugd dat er iets positief geprobeerd wordt. Het klopt inderdaad dat motoren niet hinderen en bijgevolg de verkeersstroom vlot laten verlopen”.

Stijn Vancuyck, Febiac: “FEBIAC stelt vast dat in regio’s waar omvangrijke wegenwerken bezig zijn, de verkoop van motoren, en vooral van scooters hoger ligt. Mensen zoeken effectief een oplossing voor hun mobiliteit. De rijstroken op onze snelwegen zijn voldoende breed om de motorrijders een veilige doorgang te bieden. Maar op gewestwegen en in steden wordt omwille van de verkeersveiligheid vaak gekozen voor een versmalling van de rijbaan, voor bredere fietspaden en voor een vrije busbaan. Zo blijft er voor de motorrijders weinig ruimte om veilig en vlot de file voorbij te rijden. De motorrijders toelaten op de busstroken kan dit probleem perfect oplossen. Bovendien hebben de motorrijders dan een beter zich op de weg voor hen en kunnen ze beter anticiperen op mogelijke conflicten bij de talrijke op-en uitritten van winkels, bedrijven, parkings, …”

Mobiliteit ook op maat van de motorrijder

Motorrijders zelf zijn ook vragende partij om waar het kan de busstrook te gebruiken. Vorig jaar organiseerde Christiaens in samenwerking met Febiac en MAG (Motorcycle Action Group) een enquête bij 1400 motards. Daaruit blijkt onder andere een grote vraag naar het vrije gebruik van busbanen voor een vlotte verkeersdoorstroom. Wie in Vlaanderen op zoek gaat naar een toegankelijke busstrook is eraan voor de moeite: 97,40% van de ondervraagde motorrijders kwam er nog nooit één tegen.

Ook andere bezorgdheden kwamen aan bod in de enquête. Motorrijders maken zich zorgen over hun kwetsbaarheid op de weg en de aandacht van andere weggebruikers. Het gebruik van de smartphone speelt daarin een belangrijke rol. Ook de weginfrastructuur is niet altijd aangepast aan motorrijders als verkeersdeelnemer. Ondanks inspanningen zoals motorvriendelijke vangrails blijft een vergevingsgezinde weg voor motorrijders een aandachtspunt. Voor zichzelf zijn motorrijders ook streng. Ze geven zelf aan dat een defensieve rijstijl en de juiste motorkledij belangrijk zijn.

CD&V wil de aandacht voor de motorrijder in het beleid verankeren. Naast het openstellen van de busbanen vraagt ze onder andere voldoende opleidingsmogelijkheden voor motorrijders, en aandacht voor een risicoperceptie en het oefenen op de weg. In de rijopleiding voor andere weggebruikers wordt voldoende aandacht voor de motorrijder gevraagd. Sensibiliseringsacties moeten de aandacht vestigen op de motorrijder als medeweggebruiker.

An Christiaens: “Het is natuurlijk in de eerste plaats aan de motorrijder zelf om het risico te beperken, maar dat volstaat niet. Want zelfs al doet de motorrijder alles zoals het hoort, dan nog blijft hij kwetsbaar. En dus moeten ook de andere weggebruikers, de wegbeheerders en de overheid de handen in elkaar slaan. Verkeersveiligheid wordt pas gegarandeerd als alle weggebruikers rekening houden met elkaar.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon