KMO-Portefeuille op hogere snelheid sinds hervorming


Bijna een jaar geleden, op 1 april 2016, werd de KMO-Portefeuille grondig herzien. De belangrijkste wijzigingen waren een groepering van adviesdomeinen (tot slechts 2 pijlers: advies of opleiding), een wijziging van het jaarlijks maximum subsidiebedrag en een onderscheid tussen kleine (40%) en middelgrote (30%) ondernemingen.

De hervorming was nodig omdat ondernemers soms subsidies misliepen omdat ze niet altijd wisten dat ze er recht op hadden. Ook was de administratieve weg naar de subsidies vrij hobbelig. Het instrument is ondertussen een schoolvoorbeeld van administratieve vereenvoudiging. Ook de UNIZO Ondernemerslijn ontvangt veel minder klachten dan voorheen.

Voor 2016 werd een budget voorzien van 54 miljoen euro voor de ondersteuning vanuit de KMO-portefeuille. Het budget werd ten opzichte van 2015 verhoogd om de continuïteit te verzekeren vanaf 15 december 2015 toen het budget opgebruikt was. Voor 2017 is een budget voorzien van 51 miljoen euro plus een budget voor groeisubsidies van 11 miljoen euro.

Zowel het aantal KMO’s die gebruik maken van de KMO-Portefeuille als de steunbedragen groeien sterk over een periode van de voorbije twee jaar. De sterkste groei is bovendien waar te nemen sinds de hervorming die op 1/4/2016 is ingegaan. Dit blijkt uit de analyse van de cijfers die de Vlaamse parlementsleden An Christiaens (CD&V) en Grete Remen (N-VA) verzameld hebben. Het succes van deze hervorming zal volgens UNIZO nog meer KMO’s aanzetten om van deze belangrijke ondersteuning gebruik te maken.

VLAANDEREN

  1. Een spectaculaire groei van 46,7% van het aantal aanvragen over twee jaar. Over de periode 1/4/16-31/12/16 werden in Vlaanderen 96.665 steunaanvragen voor advies en opleiding ingediend in de KMO-portefeuille. Dat de populariteit van de maatregel aan belang wint blijkt uit het feit dat in vergelijking met dezelfde periode in 2014 het aantal aanvragen met 46,7% gestegen is. In 2014 lag het aantal immers aanvragen op 65.885. Een KMO kan in de loop van een jaar meerdere aanvragen doen. Op het aantal unieke gebruikers komen we verderop terug. Van deze 96.665 aanvragen werden er 88.261 goedgekeurd. Ten opzichte van 2014 stijgt het aantal goedkeuringen met 58,4%. We zien na de hervorming van de KMO-portefeuille een sterkere toename van het aantal goedkeuringen. Van de 88.261 goedgekeurde dossiers in 2016 zijn de overgrote meerderheid opleidingsdossiers, met een aandeel van 96,4%. De goedgekeurde dossiers voor advies hebben een aandeel van 3,6%. De opleidingsdossiers laten een groei optekenen van 60%, de adviesdossiers groeien met 24,9% over de periode 2014/2016. Opleiding en vorming van medewerkers wordt naar de toekomst toe alsmaar meer belangrijker. Dankzij de KMO-portefeuille kunnen KMO’s een tussenkomst krijgen in opleidingskost van de vaak zeer dure opleidingen die werknemers en het bedrijf concurrentieel houden en maken.

  2. Het aantal unieke ondernemingen groeit met meer dan 28% over twee jaar Een bedrijf kan in de loop van het jaar meerdere aanvragen doen. Het aantal unieke Vlaamse KMO’s die deze aanvragen in 2016 gedaan hebben bedraagt 54.097., waarvan 50.050 kleine ondernemingen en 4.047 middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen (max 50 werknemers) hebben dus een aandeel van 92,5%. We zien dit aandeel terugkomen bij de opleidingsdossiers (92,9%), maar kleine ondernemingen winnen relatief minder advies in: in dit domein zakt hun aandeel tot 87,4%. In 2014 bedroeg het aantal unieke KMO’s nog 42.029. In de periode 2014/2016 is dus een groei gerealiseerd van 28,7%. Opvallend is dat tot voor 2016 het aantal unieke ondernemingen dat advies inwon met behulp van de KMO-Portefeuille elk jaar afnam. De hervorming in 2016 heeft hierin een kentering teweeggebracht. De middelgrote ondernemingen kennen in 2016 ook voor het eerst een sterkere groei dan in de voorgaande jaren: zij gaan van een gemiddelde groei van 6% per jaar in de periode 2009-2015 naar een groei van 15,1% in 2016.

  3. Ook het steunbedrag stijgt sterk: + 43% over twee jaar Over de periode 1/4/16-31/12/16 werd in Vlaanderen voor een bedrag van 34,2 mln euro aan steun uitbetaald voor opleidingen en advies. Ten opzichte van dezelfde periode 2014 is dit een toename van 43,4%. Ook hier is duidelijk dat de sterkste jaarlijkse groei zich voordoet in 2016 (27,9%), ten opzichte van 12,1% in 2015. De groei in de opleidingssteun bedraagt 37,4%, deze in de adviesondersteuning 70,20%. Maar deze laatste weegt door zijn klein aandeel in het totaal niet zwaar door. De kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) ontvangen 32,2 miljoen euro van de 34,2 mln die in 2016 uitbetaald werd. Dit is een aandeel van 94,2%. De middelgrote ondernemingen zien hun steunbedrag groeien met 60,7% tov 2014. Bij de kleine ondernemingen is de groei sterker naarmate het bedrijf groter is: bedrijven met minder dan 5 werknemers groeien met 38,3%, deze met 11-50 werknemers groeien met 52,2%. Binnen de groep van kleine ondernemingen hebben deze van 0-5 medewerkers wel een aandeel van 64% in de steun van deze groep. In 2016 bedroeg het gemiddeld bedrag dat aan een kleine onderneming uitbetaald werd voor opleiding en advies respectievelijk 600 en 2.326 euro. Voor de middelgrote ondernemingen was dit 953 en 2600 euro. Ook het gebruik van de KMO-Groeisubsidie kent het verhoopte succes: van het voorziene budget van 2,5 miljoen euro werd zo'n 2,3 miljoen euro besteed. Gezien het succes van de KMO-Portefeuille, verwacht UNIZO dat dit instrument versterkt wordt indien dit nodig blijkt te zijn. We moeten ten allen tijde vermijden dat we opnieuw in een situatie komen, waarbij de middelen van de KMO-portefeuille voor het verstrijken van het jaareinde reeds opgebruikt zijn.

LIMBURG

  1. Een spectaculaire groei van 54,91% van het aantal aanvragen over twee jaar, beduidend sterker dan in de rest van Vlaanderen Over de periode 1/4/16-31/12/16 werden in Limburg 12.565 steunaanvragen voor advies en opleiding ingediend in de KMO-portefeuille. Dat de populariteit van de maatregel aan belang wint blijkt uit het feit dat in vergelijking met dezelfde periode in 2014 het aantal aanvragen met 54,7%% gestegen is. In 2014 lag het aantal immers aanvragen op 8.111. Deze groei is beduidend sterker dan in de rest van Vlaanderen waar deze 46,7% bedraagt. Van deze 12.565 aanvragen werden er 11.303 goedgekeurd. Ten opzichte van 2014 stijgt het aantal goedkeuringen met 65,2%. Dit is ook een beduidend sterkere groei dan in de rest van Vlaanderen 58,4%). We zien na de hervorming van de KMO-Portefeuille een sterkere toename van het aantal goedkeuringen.

  2. Een surplus van 90 Limburgse KMO’s per jaar wint advies in In Limburg komen in verhouding meer adviesaanvragen voor. Deze hebben in Limburg een aandeel van 4.3% in het totaal aantal Limburgse steunaanvragen. In de rest van Vlaanderen ligt dit aandeel op 3,5%. Dit groter aandeel in Limburg komt neer op een surplus van 90 KMO’s, met andere woorden, indien Limburg eenzelfde aandeel zou hebben dan in de rest van Vlaanderen, dan zouden er 90 steunaanvragen van Limburgse KMO’s minder moeten zijn. Limburgse adviesaanvragen hebben met 4,30% ook het hoogste aandeel in het totaal ten opzichte van de andere Vlaamse provincies. Wanneer we het totaal aantal adviesaanvragen in Vlaanderen bekijken, dan komt dit op 3454 dossiers. Met 540 Limburgse adviesaanvragen komt het Limburgs aandeel op 15,6%. Dit is enkele procentpunten hoger dan het Limburgse aandeel in het aantal KMO’s. Op basis van bovenstaande cijfers kunnen we duidelijk besluiten dat Limburgse KMO’s in verhouding meer open staan voor advies in 2016. Vanuit onze praktijkervaring kunnen we zeker stellen dat Limburg meer dan zijn evenredig aandeel heeft in de groeisubsidies (ervaring vanuit SALK project aan bod laten komen) + eventueel één van onze groeibedrijven als getuigenis

  3. Rechtmatig aandeel in financiële steun In de groei van de totale subsidie die uitgekeerd wordt laat Limburg echter niet meer de sterkste cijfers optekenen. De groei ligt hier enkele procentpunten onder deze van de rest van Vlaanderen. In totaal werd in de periode 1/4/16-31/12/16 een bedrag van 4,27 miljoen euro aan opleidings- en adviessteun uitbetaald aan Limburgse KMO’s. Limburg heeft hier een aandeel van 12,5%, een rechtmatig aandeel dus. De Limburgse kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) ontvangen 4,02 miljoen euro van de 4,27 mln die in 2016 uitbetaald werd. Dit is een aandeel van 94,2%. De middelgrote ondernemingen zien hun steunbedrag wel groeien met 86,8% t.o.v. 2014. Bij de kleine ondernemingen is de groei sterker naarmate het bedrijf groter is: bedrijven met minder dan 5 werknemers groeien met 38%, deze met 11-50 werknemers groeien met 46,8%. Binnen de groep van kleine ondernemingen hebben deze van 0-5 medewerkers wel een aandeel van 61,90% in de steun van deze groep.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon