Sociale verhuurkantoren moeten renovatiepartners worden


Particuliere eigenaars verhuren via het SVK kwaliteitsvolle woningen voor een redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen. Ze vormen de schakel tussen sociale huur en de private huurmarkt. Eind 2015 werden 8060 woningen verhuurd via de 48 sociale verhuurkantoren in Vlaanderen. De Vlaamse overheid levert heel wat inspanningen maar niettemin blijft de nood hoog. Intussen zijn niet minder dan 35.500 huurders kandidaat voor het huren van een SVK-woning, en dus moet het aanbod verhoogd worden. Om meer aanbod en tegelijk meer woonkwaliteit te realiseren, stelt CD&V voor om SVK’s de mogelijkheid te geven het renovatieproces van kandidaat-verhuurders te begeleiden. An Christiaens pleitte in het Vlaams Parlement om hun rol uit te breiden en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.

De SVK’s bouwden intussen heel wat expertise op inzake woningkwaliteit, renovatie en energiebesparende maatregelen. Daarvan wil CD&V nu gebruik maken om hun takenpakket uit te breiden en hen toe te laten op te treden als partner in renovatiebegeleiding. Dat voorstel kan het aanbod aan betaalbare woningen nog meer vergroten en zorgt tegelijk voor een kwaliteitsverhoging van het woonpatrimonium. Bijna de helft van de woningen op de private huurmarkt beantwoordt immers niet aan de kwaliteitsnormen, terwijl de huurwoningen van SVK’s aan alle normen voldoen.

An Christiaens:

“Het aanbod van de SVK’s staat garant voor kwaliteit en betaalbaarheid. Hun expertise op dat vlak moeten SVK’s kunnen inzetten om de private huurmarkt ook buiten hun bestaande aanbod te versterken. Als renovatiebegeleiders kunnen ze eigenaars heel wat zorgen uit handen nemen. Heel wat De SVK’s zelf zijn vragende partij. In juni 2016 diende CD&V een conceptnota met het voorstel om hun rol uit te breiden. We dringen aan bij de minister om dit om te zetten in de praktijk.”

Renovatiebegeleiding in de praktijk

Bij een renovatieprocedure zal het begeleidende SVK nagaan welke werken nodig zijn, samen met de eigenaar de nodige offertes aanvragen en na goedkeuring door de eigenaar de concrete afspraken maken met de aannemers voor de uitvoering van de werken. Ook kan het samen met de eigenaar eventuele renovatie- of energieleningen en beschikbare premies aanvragen. De eigenaar draagt de eindverantwoordelijkheid over zijn woning en de werken, maar het SVK neemt heel wat praktische zorgen uit handen. Na de renovatie verbindt de eigenaar zich ertoe zijn woning langdurig via het SVK te verhuren.

An Christiaens: “Dit partnerschap kan een extra impuls zijn om tot renovatie over te gaan, én verlaagt de drempel voor kleine particuliere eigenaars om tot verhuur via een SVK over te gaan. Dubbele winst, dus: meer SVK-woningen én van hogere kwaliteit.”

Sociale verhuurkantoren zijn vragende partij

De sector klopte al aan bij de bevoegde minister maar kreeg tot nu toe geen reactie. De nood aan renovatie blijft echter hoog en eigenaars, vooral de particuliere, weten vaak niet hoe er aan te beginnen. Huurpunt, de federatie van SVK's, wijst erop dat ze door hun jarenlange ervaring beschikken over kennis en expertise, maar niet over voldoende personeel om de eigenaar hierin grondig te kunnen begeleiden en dus te ontzorgen. Op dit moment zijn de subsidies eigenlijk al onvoldoende om de kerntaken op een goede manier te kunnen doen. De sector ziet een grote meerwaarde in die renovatiebegeleiding voor SVK-verhuurders. Ze hoopt dan ook dat de minister eveneens de noodzaak van renovatie en begeleiding inziet. Via die weg kan dan ook SVK-patrimonium uitgebreid worden, met gerenoveerde woningen die dan verhuurd worden aan de meest woonbehoeftigen.

In antwoord op de parlementair vraag van An Christiaens gaf bevoegd minister Homans te kennen oor te hebben naar de vraag. Ze erkende dat een volledige begeleiding van het renovatieproces zou leiden tot een bredere dienstverlening en meer aantrekkelijkheid voor eigenaars om in zee te gaan met een SVK. Het voorstel zal meegenomen worden bij de evaluatie van het SVK-besluit, waarbij de huidige werking wordt geëvalueerd en actielijnen worden uitgezet voor de toekomst. De resultaten daarvan worden tegen de Paasvakantie verwacht.

An Christiaens:

“De sector is alvast vragende partij om de rol van renovatiebegeleider op zich te nemen. Zij zijn ook direct betrokken bij de evaluatie van het SVK-besluit, dus hoop ik dat de minister gehoor geeft aan hun terechte vraag en hiertoe de middelen voorziet. Het aanbod aan kwaliteitsvolle woningen voor bescheiden inkomens moet omhoog en SVK’s zijn de aangewezen partner om daarin een bredere rol te spelen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon