Vlaams Parlement voert strijd tegen leegstaande bedrijfsruimte op


​De Vlaamse meerderheidspartijen willen de strijd tegen de onderbenutting en leegstand van bedrijfsruimten opvoeren. Ze keurden vandaag, in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement, een voorstel van resolutie goed om enkele knelpunten weg te werken in het bestaande decreet ter bestrijding van leegstand uit 1995. Indieners Axel Ronse (N-VA), An Christiaens (CD&V) en Lydia Peeters (Open VLD) vinden dat het ruimtelijk rendement verhoogd moet worden voor bestaande ruimten en terreinen.

An Christiaens:

"Leegstand is een belangrijke problematiek, ook van bedrijfsgebouwen en -terreinen. Het is onaangenaam voor de omliggende bedrijven, voor omwonenden en passanten, het geeft druk op op de open ruimte en het draagvlak voor ruimtelijk beleid kalft af. Ook minister Schauvliege kondigde al meermaals aan dat zij, conform het regeerakkoord, de huidige aanpak rond de leegstand van bedrijventerreinen wil aanpakken. Dit voorstel van resolutie sluit hierbij aan. We voor meer rendement in de bebouwde ruimte, ook voor bedrijventerreinen."

Hervorming van heffing en subsidies

Eind 2015 gaf Axel Ronse via een conceptnota enkele aanzetten hoe de heffing voor leegstaande en verwaarloosde bedrijfspanden verbeterd kan worden. Dat het thema belangrijk is, bleek vervolgens duidelijk uit de hoorzittingen met o.a. Voka, Unizo, Boerenbond en VVSG, die terecht verwezen naar het nieuwe ruimtelijk beleid in het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het voorstel van resolutie biedt een antwoord op die bezorgdheden.

Het ruimtelijke rendement moet verhoogd worden, ook voor bestaande bedrijfsruimten en bedrijventerreinen. Bedrijfsgebouwen die te lang op de leegstandsinventaris staan, zullen nog steeds een heffing moeten betalen. Maar volgens de indieners van de resolutie moet die heffing wel beter en billijker worden. Ook vragen de meerderheidspartijen om de subsidieregeling te hervormen met het oog op hergebruik in het kader van nieuwe, al dan niet economische functies.

An Christiaens:

"De Vlaamse regering wil de leegstand terdege aanpakken. Met een conceptnota deed collega Ronse een mooi geplaatst schot voor de boeg. Uit de hoorzittingen bleek er duidelijk draagvlak voor de aanpak, zoals die in deze resolutie vorm krijgt .Voor wat betreft de aanpak van de leegstand is het belangrijk dat ook binnen de sector vanuit ruimtelijk rendement wordt geredeneerd: een zuinig ruimtegebruik door een optimale benutting. Met deze resolutie vragen we dan ook meer maatwerk voor een efficiëntere aanpak."

Mogelijkheden scheppen voor herbestemming

Het bestaande decreet ter bestrijding van leegstand dateert van 1995, maar het voorstel van resolutie stelt een update voor om de problematiek van vandaag aan te kunnen pakken.

Axel Ronse (N-VA) licht toe: "Vandaag staat meer dan 550 ha aan bedrijfsruimte leeg. Dat is het equivalent van 1.100 voetbalvelden. In tijden waarin ruimte schaars is en ondernemers jarenlang op zoek moeten naar geschikte bedrijfsruimte is dit onaanvaardbaar. Daarom worden met het voorstel van resolutie denksporen gelanceerd voor bijsturing van het decreet." "Leegstand en verwaarlozing vormen vandaag nog te vaak een probleemgebied en hebben een negatieve impact op de ruime omgeving. Dit moeten we kunnen ombuigen in een positief verhaal, want deze gebieden bevatten meestal grote mogelijkheden voor hergebruik en herbestemming. De overheid moet er wel voor zorgen dat deze herbestemming sneller en eenvoudiger kan," zegt ook Lydia Peeters (Open VLD).

Koppeling met instrumentendecreet

De indieners roepen de Vlaamse regering nu op om dringend werk te maken van een aanpassing van het bestaande decreet. Ze verwijzen daarbij naar het instrumentendecreet, dat momenteel in voorbereiding is.

An Christiaens (CD&V): “We willen een koppeling met het instrumentendecreet van minister Schauvliege, om op die manier een zo breed mogelijk gamma aan ruimtelijke instrumenten ter beschikking te stellen van sturende overheden. Dit kadert ook in de uitwerking van de visie uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We willen meer ruimtelijk rendement in de bebouwde ruimte. Ook in de ruimte bestemd voor bedrijven.”

De meerderheidspartijen verwijzen ook naar de ambitie uit het regeerakkoord om te komen tot één duidelijk, coherent en slagkrachtig grond- en pandenbeleidsinstrumentarium. Het voorstel van resolutie kan u integraal inkijken op de website van het Vlaams Parlement.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon