Proefomgeving nieuwe woonvormen: CD&V wil snel verankering in het beleid


Iedereen die dat wil, kan binnenkort een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van de heersende regels. Het ontwerpdecreet werd donderdag 2 februari goedgekeurd in de commissie Wonen van het Vlaams parlement.

CD&V is tevreden met het ontwerpdecreet rond cohousing, maar vindt dat het te traag gaat. "Als er pas conclusies worden getrokken binnen zes jaar, na afloop van het proefproject, missen we de boot", waarschuwt Vlaams parlementslid An Christiaens. "Het initiatief met de proefomgevingen is zeer positief, maar Vlaanderen neemt hier niet het voortouw. Onder meer Brussel staat al verder wat samenhuizen betreft. Het zou goed zijn als parallel met de proeftuinen de knelpunten in onder meer ruimtelijke ordening en sociale zekerheid worden weggewerkt. Er mag niet gewacht worden op de eerste resultaten, binnen zes jaar. De nieuwe woonvormen van vandaag zijn immers niet die van binnen enkele jaren." Er komen evaluaties maar doe moeten ook leiden tot concrete stappen in de regelgeving.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) neemt volgens Christiaens al de nodige initiatieven maar vanuit he beleidsdomein Wonen kan een tandje worden bijgestoken. Zij moeten de definities van samenwonen en cohousing in de Vlaamse Wooncode worden ingeschreven. "Het Brussels gewest heeft dat al gedaan", brengt Christiaens in herinnering.

Een definitie die van toepassing is op de experimenten staat in het decreet, maar een definitieve definiëring in de Wooncode is nog niet opgenomen. De in dit ontwerp opgenomen definitie van gemeenschappelijk wonen slaat op de projecten die als experiment zullen uitgebouwd worden. Een algemeen geldende definitie in de Wooncode die gemeenschappelijk wonen in die basistekst van de woonreglementering in Vlaanderen is, is er dus nog niet. Die moet er snel komen.

social & contact column 1

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon