Renovatiepremie moet private huurmarkt versterken


Bijna de helft van de woningen op de private huurmarkt voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. In 65% van de gevallen gaat het om kleine gebreken, maar 35% zijn probleemgevallen met ernstige tekortkomingen. Om elke huurder een kwalitatieve woning te garanderen, pleit An Christiaens (CD&V) voor het beschikbaar stellen van een renovatiepremie voor private verhuurders.

An Christiaens:

“Een optimale woonkwaliteit is voor elke huurder belangrijk. Verhuurders die hun woning op de markt brengen via sociale verhuurkantoren genieten nu al van een renovatiepremie, maar de private markt heeft hier ook baat bij. De renovatiepremie kan de verhuurder stimuleren om te investeren in de woning. Dat levert dubbele winst: de investering van de verhuurder verhoogt in waarde en de huurder van het pand geniet van een betere woonkwaliteit.”

Renovatiepremie voor bewoners

Op dit moment kunnen enkel bewoners en verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor de renovatiepremie aanvragen. De aanvraag gebeurt in twee stappen. In een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum, kunnen maximaal twee aanvragen worden ingediend. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar en maximaal twee jaar liggen. Voor verhuurders aan een SVK kan dit ook in één stap worden aangevraagd.

Per categorie kan een premie bekomen worden van maximum 2.500 euro. Het gaat om volgende elementen van de woning:

- Categorie 1: funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen - Categorie 2: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer - Categorie 3: werken aan ramen en buitendeuren - Categorie 4: elektrische en sanitaire installatie in badkamer, toilet en centrale verwarming

Om recht te hebben op de premie dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen onder andere op vlak van eigendom, woning en inkomen[i]. Het totaalbedrag van de aanvragen mag niet meer bedragen dan 10.000 euro. Op dit moment bedraagt de gemiddelde uitbetaling van de aanvragen 2.793 euro bij de eerste indiening. De cijfers van de tweede indiening zijn nog niet bekend omdat die pas vanaf december 2016 konden worden aangevraagd. In 2017 voorziet de Vlaamse Regering 64 miljoen euro voor de uitbetaling van de aanvragen.

Kostenraming voor uitbreiding naar verhuurders

An Christiaens dringt er al langer bij de minister op aan om de toepassing van de renovatiepremie voor private verhuurders te onderzoeken. In antwoord op de parlementaire vraag van Christiaens liet bevoegd minister Liesbeth Homans een rudimentaire raming uitvoeren.

Het Groot Woononderzoek (2013) geeft aan dat ongeveer 550.000 woningen privaat verhuurd worden. Men mag ervan uitgaan dat niet alle verhuurders de premie zullen aanvragen, maar dat ze toch een aanzienlijke impact heeft op de investeringsbereidheid. Indien er geen inkomensgrens gesteld wordt, worden de kosten voor het openstellen van de renovatiepremie naar private verhuurders geraamd op 180 miljoen euro.

Ondanks de bevestiging van de minister dat een gerichte inzet van de subsidie ervoor kan zorgen dat het privaat huuraanbod wordt uitgebreid, worden er geen stappen gezet. De budgettaire ruimte zou hiervoor ontbreken. An Christiaens beseft ten volle de budgettaire beperkingen waarvoor deze regering zich gesteld ziet. Daarmee rekening houdend opteert zij dan ook voor een specifieke en gerichte uitbreiding van het bereik van de renovatiepremie. Zo zou men het aantal woningen per eigenaar kunnen beperken of de premie enkel openstellen voor verhuurders die hun pand wensen te verhuren in het lagere prijssegment. Een andere mogelijkheid is het opleggen van voorwaarden waarbij de eigenaar garandeert de woning nog minstens een aantal jaar op de private huurmarkt te verhuren. An Christiaens roept de minister op om dergelijke gerichte inzet van de renovatiepremie te overwegen.

An Christiaens:

“De budgettaire uitdagingen voor deze regering zijn reëel en er moeten keuzes worden gemaakt. Het zeer gericht inzetten van de renovatiepremie kan de private huurmarkt de bijkomende stimulans geven die deze nodig heeft. Iedereen beseft dat er een tekort is aan kwalitatieve huurwoningen. In bepaalde gevallen de renovatiepremie toekennen kan ervoor zorgen dat woningen op de private huurmarkt blijven en dat ze ook aan kwaliteit winnen. Meer woonkwaliteit voor meer mensen, dat is een investering die resultaat oplevert.”

[i] Voorwaarden huidge renovatiepremie

 • Als bewoner:

 • twee jaar eerder niet meer verdienen dan:

 • 42.090 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste

 • 60.120 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.370 euro per bijkomende persoon ten laste

 • 60.120 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.370 euro per persoon ten laste

 • Als verhuurder die op de aanvraagdatum de premiewoning minstens 9 jaar verhuurt aan een SVK: er geldt geen inkomensgrens.

 • De woning of het gebouw dat omgevormd wordt tot woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.

 • Als bewoner mag of mocht u op de aanvraagdatum en in de drie jaar ervoor geen andere woning, kamerwoning, studentenhuis of studentengemeenschapshuis volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben. Als verhuurder aan een SVK geldt deze regel niet.

© 2018 | An Christiaens

 • YouTube Social Icon
 • Wix Twitter page
 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon