Verkeersbarometer: maatregelen voor verkeersveiligheid


Het BIVV maakte eind 2016 de verkeersveiligheidsbarometer voor de eerste negen maanden van het jaar bekend. De statistieken zijn over het algemeen bemoedigend. Het aantal gewonden en doden ter plaatse in het Vlaamse Gewest is gedaald tot een laagterecord, het aantal letselongevallen is gestagneerd. Er zijn echter sterke provinciale verschillen, en ook het aantal ongevallen met fietsers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens is gestegen. In de Commissie Mobiliteit van 19 januari vroeg An Christiaens naar het plan van aanpak, en vroeg ze om de positieve trend voor motorrijders te bestendigen.

Statistieken

In de statistieken kunnen een aantal ontwikkelingen worden vastgesteld. Een eerste is die van provinciale verschillen. Het aantal gewonden stagneert op Vlaams niveau en in verschillende provincies, maar in Limburg en Antwerpen is er een stijging van respectievelijk bijna 5 procent en 2 procent. De evolutie van het aantal doden ter plaatse is gunstig in alle provincies behalve in West-Vlaanderen, waar het aantal licht steeg. In Limburg en Antwerpen is er wat dat betreft wel sprake van laagterecords, wat dan weer sterk bijdraagt aan de daling van het aantal doden op het niveau van het Vlaamse Gewest.

Een tweede negatieve trend is de stijging van het aantal letselongevallen en het aantal doden ter plaatse binnen bepaalde categorieën weggebruikers. Het aantal ongevallen met fietsers steeg het zwaarst met 3,5 procent en het aantal doden ter plaatse in deze categorie is eveneens toegenomen. Ook het aantal ongevallen met lichte vrachtwagens en vrachtwagens stijgt. Ongevallen met vrachtwagens zijn de oorzaak voor het grootste aantal doden ter plaatse.

Provinciale verschillen

Om de provinciale verschillen te kunnen verklaren, is er nood aan verder onderzoek. De barometer gaat immers niet in detail in op mogelijke verklaringen. De evoluties op provinciaal niveau betreffen kleinere aantallen, die bijgevolg ook makkelijker vatbaar zijn voor jaarlijkse schommelingen. In dat geval zijn statistische afwijkingen makkelijker.

Voor 2015 en 2016 is de trend soms tegengesteld wanneer het aantal doden ter plaatse wordt vergelijken met het aantal letselongevallen. West-Vlaanderen doet het bijvoorbeeld niet goed op het vlak van verkeersdoden, daar is een toename, maar er is wel een afname van het aantal letselongevallen. In Antwerpen hebben we de tegenovergestelde situatie met een toename van het aantal letselongevallen met 5 procent en een daling van het aantal doden met 5 procent. Zelfs wanneer we dit op de langere termijn bekijken, moeten we in rekening brengen dat in bepaalde provincies de verkeersdensiteit en het aantal gereden kilometers sterker zijn toegenomen dan in andere provincies.

An Christiaens:

“De eerste resultaten zijn hoopgevend. Ik blijf benieuwd naar de redenen van de provinciale verschillen. Het is waarschijnlijk ook niet toevallig dat er net in Limburg en West-Vlaanderen meer letselongevallen zijn dan in de andere provincies, omdat daar het openbaar vervoer minder goed is geregeld. Het aantal auto’s op de weg staat in rechtstreeks verband met het aantal doden en gewonden. Ik doe nogmaals een oproep om ook in die uithoeken van ons Vlaamse land voor een goed openbaarvervoersnetwerk te zorgen, zowel zelf met De Lijn als met het federale niveau wat betreft de spoorwegstrategie.”

Aandacht voor de fietser

In het Fietsbeleidsplan Vlaanderen en het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen staat de verbetering van de fietsveiligheid centraal. Fietsveiligheid is niet alleen een verhaal van verkeersveilig ontwerpen en slim investeren, maar ook van preventie en educatie waarbij de fietser wordt aangespoord om op een verantwoorde manier deel te nemen aan het verkeer. Een belangrijke maatregel is het ontvlechten van verkeersstromen. Daarbij willen we ervoor zorgen dat fietsstromen worden weggehouden van de stromen van gemotoriseerd verkeer.

Daarom is er de focus op investeringen in fietssnelwegen. Fietsinvesteringen worden in eerste instantie gesitueerd op hoofdverbindingen in congestiegevoelige regio’s waar functionele fietsverplaatsingen in het kader van het woon-werkverkeer het grootste potentieel hebben. Op vlak van infrastructurele maatregelen zal ook specifieke aandacht uitgaan naar de kwetsbare weggebruiker door middel van vergevingsgezinde wegen, een kwalitatief onderhoud van de weginfrastructuur, veiligere verkeerslichtenregelingen, specifieke aandacht voor de dodehoekproblematiek en het realiseren van een betere zichtbaarheid op de wegen.

Er wordt ook werk gemaakt van sensibilisering om meer mensen op de fiets te krijgen. Dat heeft een impact op het aantal letselongevallen. Als er een toename is van het fietsverkeer en het aantal gereden fietskilometers, dan is er een hogere kans op letselongevallen. Daarom is er blijvende nood aan sensibilisering op vlak van fietsen op een veilige en zichtbare manier. Ik denk aan kwalitatieve educatie op school. Vlaanderen blijft inzetten op initiatieven zoals Helm Op Fluo Top. Ten slotte zal het op vlak van onderzoek en evaluatie voldoende aandacht besteden aan het groeiende aandeel van fietsslachtoffers.

Vrachtwagens

Er wordt actie ondernomen om investeringen in meer verkeersveiligheid financieel aan te moedigen. We zullen gebruikmaken van een budget dat ter beschikking is gesteld in het kader van flankerende maatregelen bij het invoeren van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Een deel van die middelen kunnen we vrijwaren voor de financiële aanmoediging van verkeersveiligheidsinvesteringen in bijvoorbeeld rijassistentiesystemen en het aanpakken van dodehoekongevallen met veiligere verkeerslichtenregelingen, het verder promoten van het gebruik van spiegelafstelplaatsen, het inzetten op educatie en sensibilisering, en opvolgen van voertuigtechnologie die de weggebruikers kan helpen om deze problematiek te voorkomen. Ook in het kader van de vakbekwaamheid worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor bestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs C tot en met D1+E vereist is, te verhogen. In de nascholing moet nog meer aandacht worden besteed aan verkeersveiligheid.

Motorrijders

Het aantal letselongevallen en het aantal doden ter plaatse is voor motorrijders gedaald over de hele lijn. Om die positieve trend te bestendigen vroeg An Christiaens om de inspanningen voort te zetten.

An Christiaens:

“Ik hoop dat de minister de initiatieven inzake verkeersveiligheid voor motorrijders zal voortzetten en er blijvende aandacht voor zal hebben. Dit voorjaar volgen er verkeerscampagnes om aandacht te vragen op de weg en motorrijders op te roepen zichzelf goed te beschermen. Ik hoop dat dit het signaal is dat motorrijders een volwaardige plaats krijgen binnen het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Daar blijf ik alleszins voor streven.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon