Woontafel #iedereenthuis: in debat over Nieuwe Woonvormen


Welke zijn de beleidsuitdagingen voor Nieuwe Woonvormen en welke stappen moeten worden gezet? Op die vraag zoeken we met CD&V naar een antwoord. Na onze studiedag Nieuwe Woonvormen op 17 oktober bogen we ons in een eerste woontafel onder begeleiding van collega Dirk D eKort al over de obstakels in de sociale zekerheid.

Vandaag gingen we dieper in op de uitdagingen voor onze ruimtelijke ordening. Anders wonen vraagt nu eenmaal om een andere manier van ruimtegebruik. Hoe gaan we hiermee om? Ik begeleidde een boeiend debat met experten uit de architectuur, lokale en bovenlokale overheden, bewoners van co-housingprojecten, organisaties die werken rond leefmilieu en duurzaamheid,...

De aanwezigen zijn het eens dat nieuwe woonvormen een troef zijn, en dat ze ook zo in de markt mogen gezet worden. In het verkavelde Vlaanderen van vandaag moeten we naar verdichting. Er wordt opgemerkt dat het niet enkel om woonkwaliteit gaat, maar ook om leefkwaliteit. Het opsplitsen van een villa, het opzetten van een project,... De ligging, de leefomgeving, de mobiliteit en het groen zijn ook belangrijk voor het slagen van een project.

Voor de implementatie in de regelgeving werden interessante ideeën gelanceerd. Een invulling van de huidige kwaliteitsnormen die ook nieuwe woonvormen in beschouwing nemen, een leidraad voor lokale besturen, een pakket aan voorwaarden ontwikkelen waarmee maatwerk mogelijk is,... Een noodzaak hiervoor is de definitie van cohousing, om de toepassing van de wetgeving te vereenvoudigen en eenduidig te maken.

Er kwamen heel wat ideeën naar voren, maar we zijn ook geïnteresseerd in die van u. Hebt u interesse in Nieuwe Woonvormen, of bent u ermee bezig? Meer informatie over het Iedereenthuis-traject en downloads vindt u op de website. Op onze Facebookpagina kan u ook terecht voor interessante insteken en kan u uw mening delen.