CD&V stelt verbeteringen woninghuurwet voor


Steeds meer mensen zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Ook samenwonen zit in de lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in de huurwetgeving. In een conceptnota kaarten Vlaamse volksvertegenwoordigers An Christiaens en Katrien Schryvers twee pijnpunten aan die aandacht vereisen.

Samenwonende partners zijn evenwaardige huurders

Wanneer partners gaan samenwonen in een huurwoning, is het vaak zo dat slechts één van beide het huurcontract afsluit. Dat betekent dat de inwonende partner niet verantwoordelijk is voor contractuele verplichtingen, maar ook dat hij of zij geen woonzekerheid heeft. Om meer gelijkheid te scheppen in deze vaak voorkomende situatie stelt CD&V een automatisch medehuurderschap voor. “Dat wil zeggen dat je een huurcontract kan aangaan als medehuurder,” verduidelijkt An Christiaens, “de huur wordt met andere woorden toegewezen aan beide partijen. Dankzij dit medehuurschap staan beide partners even sterk bij een overlijden of in een conflictsituatie.”

Met de wijziging wil CD&V samenwonende partners en echtgenoten beter beschermen. “Op fiscaal vlak hebben wettelijk samenwonenden reeds dezelfde rechten als gehuwden, maar in het huurrecht is dit niet het geval,” aldus Christiaens, “Ook bij feitelijk samenwonenden is er geen duidelijk wetgevend kader.” Daarom stelt CD&V voor om voor feitelijk samenwonenden het medehuurschap automatisch toe te passen vanaf twee jaar samenwonen. Voor feitelijk samenwonenden die minder dan twee jaar samenwonen is het medehuurderschap optioneel: de partners kunnen de verhuurder op de hoogte brengen van hun samenwonen via een aangetekend schrijven.

“Het voorstel garandeert niet alleen huurzekerheid in goede tijden maar biedt ook een houvast in minder gunstige situaties,” zegt Christiaens, “Als het samenwonen misloopt, wordt stopgezet of de partner komt te overlijden, zorgt dat voor huuronzekerheid. Door het medehuurderschap kunnen beide partijen evenveel aanspraak maken op de huur. Het is dan aan de vrederechter om daar een uitspraak over te doen. Ook bij een overlijden wordt de huur automatisch voortgezet. Op die manier willen we menselijke drama’s vermijden. Bovendien biedt een verbintenis met twee personen meer zekerheid voor verhuurders.”

Automatische ontbinding huurcontract na overlijden

Een ander voorstel betreft de automatische ontbinding van de huur wanneer de huurder overlijdt en geen erfgenamen nalaat of wanneer de erfgenamen de erfenis niet aanvaarden. “Wanneer een huurder overlijdt, nemen de erfgenamen alle rechten en plichten van de huurder over,” vertelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Wanneer er zich echter geen erfgenamen aanbieden of ze allemaal afstand doen van de nalatenschap, staat de verhuurder voor een probleem.” Vooraleer hij de woning kan vrijmaken en verder verhuren, moet hij zich immers richten tot de vrederechter. “Gevolg is vaak heel wat extra kosten en een woning die voor langere tijd leegstaat,” aldus Schryvers. CD&V stelt dan ook voor om in de woninghuurwet in te schrijven dat het huurcontract automatisch ontbonden wordt wanneer de huurder overlijdt zonder erfgenamen of indien de erfgenamen de erfenis niet aanvaarden. Op die manier kan de verhuurder sneller terug beschikken over het pand.

#iedereenthuis www.iedereenthuis.be

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon