OPINIE: Het woonmodel is dood, lang leve het woonmodel


Het aantal Vlamingen neemt de komende jaren gevoelig toe. Tegen het jaar 2040 zijn we met meer dan 7 miljoen. Deze bevolkingsaangroei, de toename van het aantal gezinnen en de steeds verder gaande gezinsverdunning, zullen de vraag naar betaalbare, kwaliteitsvolle, woningen alleen maar doen toenemen. Ons woningaanbod moet dus uitbreiden: anders en beter.

Maar het is niet langer verantwoord om elke dag 6 hectare open ruimte op te offeren. Ruimte is niet onuitputtelijk. En dus kan het Vlaamse verkavelingsmodel niet langer overeind blijven. Als we oplossingen willen zonder in te boeten aan woon- en levenskwaliteit, is de moed nodig om resoluut nieuwe wegen in te slaan. We hebben nood aan regelgeving die een halt toeroept aan ruimteverslinding, en inzet op verdichting, en stads- en dorpskernvernieuwing. De cruciale stap? Een wettelijke verankering voor de nieuwe woonvormen die steeds vaker opduiken en mee de oplossing zijn voor onze woonuitdagingen.

Samenhuizen, cohousing, kangoeroewonen, community land trust, … De voordelen van nieuwe woonvormen zijn legio: de beschikbare ruimte wordt optimaal benut, kosten worden gereduceerd omdat ze door een grotere groep gedeeld worden, en bestaande gebouwen die al te lang leeg dreigen te blijven kunnen een tweede leven krijgen en een ganse buurt een nieuw elan geven. Onder meer het herverkavelen of verdichten van de grote kavels uit de oudere villawijken in de stadsrand biedt kansen om de verstedelijkte ruimte intensiever en duurzamer te gebruiken. Maar enkel het erkennen van het feit dat het huidige verkavelingslandschap zijn limieten heeft bereikt is niet voldoende. Er is daadwerkelijk actie nodig waarbij niet mag geaarzeld worden om het roer drastisch om te gooien. We moeten de moed hebben om duidelijk te maken dat nieuwe woonvormen de norm zullen worden voor het wonen van de toekomst. In de stad, maar ook op het platteland. Wonen in kleinere entiteiten gecombineerd met gedeelde ruimtes draagt bij tot een effectieve vernieuwing van de woningmarkt, maakt wonen betaalbaar, draagt bij tot levenslang wonen, werkt weefselversterkend en landschapssparend, én staat bovendien garant voor het behoud van onze woon- en levenskwaliteit.

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zet precies in op duurzaam en toekomstgericht ruimtegebruik. Het zal dus ook inzake het nieuwe wonen de nodige instrumenten moeten aanreiken, en een verhoogde dynamiek in de woningmarkt mogelijk maken. Een dynamiek die rekening houdt met de verhuisbewegingen van jongere generaties en het toenemend belang van nieuwe woonvormen.

Nieuwe woonvormen moeten een prominente plaats krijgen in de verdere uitbouw van het woonbeleid. Bij de oriëntering van de middelen bestemd voor de ondersteuning van eigenaarschap, de versterking van de private huurmarkt , de uitbreiding van het sociaal woonpatrimonium,… telkens moet de ondersteuning van nieuwe woonvormen daarbij een essentieel onderdeel vormen. Tegelijkertijd moeten de nog bestaande hindernissen die de verdere ontwikkeling van nieuwe woonvormen in de weg staan versneld weggewerkt worden. Ik denk dan aan mensen die bestaande sociale rechten in gevaar zien komen wanneer ze met meerdere gezinnen in een gezamenlijk project gaan wonen, aan mensen die fiscaal gestraft worden omdat ze met meerderen op eenzelfde adres gaan wonen. Er bestaan geen excuses voor dergelijke belemmeringen.

Nieuwe woonvormen verdienen al lang een volwaardige en prominente plaats in de ontwikkeling van een vooruitstrevend woonbeleid. De tijd is aangebroken om ze dat ook te geven. De toekomst van het nieuwe wonen begint nu. #iedereenthuis

An Christiaens Vlaams Volksvertegenwoordiger