Studiedag Nieuwe Woonvormen: kansen voor het wonen van de toekomst


Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning in een aangename omgeving. Maar de schaarse ruimte, de energiekost en klimaateisen, de demografische evoluties,… zetten onze Vlaamse verkavelingscultuur onder druk. Hoog tijd om één en ander te herdenken. Na de private huurmarkt zoomt CD&V in op Nieuwe Woonvormen: op 17 oktober vond de tweede Woonimpuls plaats. De Vlaamse Bouwmeester, Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu, Triodos Bank, Symbiosis en het kabinet Schauvliege deelden hun expertise met de meer dan honderd aanwezigen.

Dagvoorzitter An Christiaens:

“Grote uitdagingen vragen om creativiteit, openheid en bereidheid om nieuwe wegen in te slaan. Nieuwe woonvormen in al hun variaties – samenhuizen, cohousing, kangoeroewonen, community land trust,… - zijn een deel van de oplossing. Vorig jaar namen we in het parlement het initiatief voor de resolutie Nieuwe Woonvormen, die kamerbreed werd ondersteund. Eind september keurde de regering een projectoproep voor een proefomgeving goed. We gaan in de praktijk mee aan de slag. Deze studiedag wijst uit dat er oplossingen mogelijk en al in de maak zijn. Met CD&V willen we verder aan de kar trekken.”

Vlaams Bouwmeester: Nieuwe woonvormen in verdichte dorpen en steden. Of hoe een verhoogde woonkwaliteit ook goed is voor de natuur.

Vlaams Bouwmeester: nieuwe woonvormen in verdichte dorpen en steden. Of hoe een verhoogde woonkwaliteit ook goed is voor de natuur. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

“We moeten het woonbeeld van ‘Fermettegem’ verlaten, dixit Leo Van Broeck. Het aantal Vlamingen neemt de komende jaren gevoelig toe. Tegen het jaar 2040 zijn we met meer dan 7 miljoen. Deze bevolkingsaangroei en de toename van het aantal gezinnen gecombineerd met de verder gaande gezinsverdunning, zal de vraag naar betaalbare, kwaliteitsvolle, woningen enkel nog doen stijgen. We hebben nog voor 6 miljoen mensen plaats zonder nog een vierkante meter meter open ruimte bij te moeten bebouwen. Met z'n allen op een kleinere oppervlakte gaan wonen is daarvoor de oplossing. Minder ruimtegebruik, maar meer kwaliteit in een groene omgeving. Vlamingen zijn echter verkavelaars van traditie uit. Het is niet evident om dat vanuit het beleid te veranderen. De kaart van Vlaanderen herschikken wordt een moeilijke, maar zeer rendabele operatie.

Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen vzw: gemeenschappelijk wonen voor een hoger ruimtelijk en maatschappelijk rendement.

Nieuwe woonvormen bieden heel wat ruimtelijke en maatschappelijke voordelen Gemeenschappelijke projecten zorgen voor een intensiever ruimtegebruik dat het herverkavelen of verdichten van de grote kavels uit de oudere villawijken kansen biedt om de verstedelijkte ruimte intensiever en duurzamer te gebruiken. Het is dringend nodig is een definitie van gemeenschappelijk wonen in de regelgeving op te nemen. De definitie opgenomen in het decreet tot ondersteuning van experimentele woonprojecten zou kunnen opgenomen worden in de Wooncode zelf.

Triodos Bank : anders wonen financieren.

De financiering van vernieuwende woonprojecten is niet altijd evident. Niet alle financiële instellingen zijn even snel geneigd om hier de nodige middelen voor te verlenen. Ook op dat vlak is er beweging en zijn er instellingen actief die wel het potentieel van nieuwe woonvormen inzien en dergelijke projecten ook financieren. Triodos levert pionierswerk op dit vlak. Zo is de rente voor hypotheken is er afhankelijk van het project, en niet van de aanvrager. Ook wordt bij het verlenen van woonkredieten rekening gehouden met energiezuinigheid. Hun voorbeeld werkt inspirerend.

Symbiosis: samenleven heruitvinden.

Symbiosis biedt met hun woonproject “De-Living” een alternatief voor het bestaande woon-zorgaanbod voor medioren en senioren in Vlaanderen met een netwerk van Symbiosis-huizen. De huizen worden gekenmerkt door een grote mate van autonomie en solidariteit in de bewonersgroep. Anders wonen is voor hen solidair wonen. Symbiosis treedt op als facilitator en mediator in de plannings- en realisatiefase en begeleidt de zoektocht naar bewoners. Evenwicht tussen gemoedsrust en vrijheid zijn hierbij belangrijk. Nieuwe woonvormen zijn dus niet alleen voor starters op de woningmarkt, maar ook voor mensen in een latere levensfase. In Gent, Deurne, Antwerpen Dam en Oostende wordt een living opgestart. Meer info op http://www.wonenindeliving.be/.

Ook de regering ziet het volle potentieel van nieuwe woonvormen in en de minister van ruimtelijke ordening Joke Schauvliege doet er alles aan om de realisatie van dergelijke projecten mogelijk te maken. Vanuit haar bevoegdheid tekent ze mee de lijnen uit om nieuwe woonvormen mogelijk te maken.

CD&V gaat voor een verhoogde dynamiek in de woonmarkt; een dynamiek die ook rekening houdt met de verhuisbewegingen van jongere generaties en met het toenemend belang van nieuwe woonvormen.

Volgende conclusies kunnen getrokken worden uit de studiedag:

  • we moeten anders durven gaan denken over wonen. Het huidige verkavelingslandschap botst op zijn limieten en we moeten de stap zetten naar een zuiniger ruimtegebruik en veel meer inzetten op verdichting;

  • er moet absoluut over gewaakt worden dat nieuwe woonvormen in die mate in de regelgeving verankerd worden dat sociale rechten en fiscale voordelen van de bewoners ervan gevrijwaard blijven. Dat is een absolute voorwaarde waar wij de komende maanden verder werk moeten van maken.

Gedeelde woonvormen, samenhuizen,… zullen ontegensprekelijk sterk vorm geven aan het wonen van de toekomst. Wonen in kleinere entiteiten gecombineerd met gedeelde ruimtes draagt bij tot een effectieve vernieuwing van de woningmarkt, maakt wonen betaalbaar, draagt bij tot levenslang wonen en werkt weefselversterkend en landschapssparend én staat bovendien garant voor het behoud van onze woon- en levenskwaliteit. We moeten er volop voor gaan.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon