Conceptnota private huurmarkt: hoorzittingen met experten.


Door de zesde staatshervorming is het Vlaamse Gewest bevoegd geworden voor de woninghuurwetgeving en de woonfiscaliteit. Met een conceptnota wil minister Liesbeth Homans aangeven wat de doelstellingen zijn op het vlak van private huur voor deze legislatuur. In de Commissie Wonen leden vinden hoorzittingingen over deze thematiek plaats met experts uit de huursector. Steunpunt Wonen, het Vlaams Huurdersplatform, de Verenigde Eigenaars en Confederatie van Immobiliënberoep Vlaanderen lichten hun bedenkingen toe. De conceptnota is online te raadplegen. Vanuit CD&V willen we erover waken dat het een evenwichtig maatregelenpakket wordt dat alle stakeholders op de private huurmarkt ondersteunt en versterkt.

Steunpunt Wonen Steunpunt Wonen onderschrijft het uitgangspunt dat de private huurmarkt een volwaardige pijler van het woonbeleid is. De ambitie om mee het aanbod te sturen, in het bijzonder in het onderste segment, om de vraagzijde te evalueren en bij te sturen en een transparant en stabiel wettelijk kader te creëren is positief. Het Steunpunt benadrukt dat het beleid op vele fronten tegelijk moet werken:

 • ongelijkheden tussen huur en eigendom verder wegwerken

 • aanbod private huur uitbreiden en kwaliteit verbeteren

 • bestaande subsidiestelsels optimaliseren

 • stabiel wetgevend ader

 • eenvoud en transparantie voor gebruiker

Het Steunpunt vraagt op te letten met het opzetten van een nieuw systeem. Het is de vraag of de hoge kost opweegt tegen het te verwachten resultaat en of dezelfde middelen niet doeltreffender kunnen worden ingezet. Het recht op wonen is de ultieme toetssteen van het beleid.

Vlaams Huurdersplatform Het Vlaams Huurdersplatform stelt dat de conceptnota een zeer interessante piste is die bij een goede uitwerking het verschil kan maken nu dat dringend nodig is op de private huurmarkt. De organisatie is tevreden dat private huurmarkt een volwaardig huurbeleid krijgt. Ook de ontwikkeling van een geconventioneerd (ver)huursysteem, de nadruk op woonzekerheid en de aansluiting op het recht op wonen in de Vlaamse Wooncode zijn positief. Het betrekken van de belanghebbende organisaties en het Steunpunt Wonen is cruciaal. De uitbouw van een stabiel en eenvoudig rechtskader (Woninghuurwet) creëert een evenwicht en de link met het gemeen huurrecht en het verbintenissenrecht blijft. Aandachtspunten zijn het ontbreken van een budgettair en logistiek kader. Het platform is van mening dat de nota onvoldoende voorziet van een antidiscriminatiebeleid en rechtswaarborgen bij het huurprijsherzieningen. Ook bij het vergemakkelijken van huuropzeg bij renovatie en het verhogen van de huurwaarborg heeft de organisatie bedenkingen.

Verenigde Eigenaars

De Verenigde Eigenaars onderschrijven de doelstellingen van het vernieuwde woninghuurrecht. Een stabiel kader, woonzekerheid, rendement voor verhuurders, minimale woningkwaliteit, toegang tot de private huurmarkt en de transparantie en de kenbaarheid van het woninghuurrecht zijn ook voor hen prioritair. De kernpunten:

 • evenwicht tussen huurder en verhuurder moet hersteld worden

 • rechtszekerheid moet bewaard blijven

 • de mogelijkheid tot kortlopende contracten is een vraag van beide partijen en positief

 • de noodzaak om huurders te responsabiliseren wordt erkend

 • een concreet voorstel om de huurwaarborg op te trekken ontbreekt

 • huurwaarborg is een essentieel element bij de selectie, dus vragen bij anonieme huurwaarborglening

 • positief dat effectief kan worden opgetreden tegen huurders die verplichtingen niet nakomen

 • proefhuren is een positief signaal maar twijfelachtig of verhuurder zal toezeggen

Een invoering van een systeem van geconventioneerde huur kan voor de VE, als dit op vrijwilige basis is. Wat betreft de fiscale stimuli voor huurwoningen in het lager marktsegment wijzen de VE erop dat investeringen in kwaliteit aanzienlijk zijn voor verhuurders. Kwaliteit is een prioriteit maar heeft zijn prijs. De regeling moet hiermee rekening houden. Met betrekking tot de bestrijding van discriminatie benadrukken de VE dat ze discriminatie van huurders verwerpen, maar bedanken voor subsidies voor mystery calls. Ze zijn bereid om mee te informeren en sensibiliseringen, maar op projectbasis en niet via subsidie. De VE merken op dat discriminatie niet hetzelfde is als een positieve keuze tussen verschillende kandidaten. De intentie voor een veralgemeende huursubsidieregeling is lovenswaardig. VE pleit al lang voor inkomensondersteunende maatregelen.

Confederatie van Immobiliënberoep Vlaanderen

Voor CIB Vlaanderen is de conceptnota om goede basis om te werken aan een decretaal initiatief. Het doel moet zijn dat de regelgeving voor lange tijd ongewijzigd kan blijven. Er moet rekening gehouden worden met een evewichtige perceptie van het woninghuurrecht. Rechtszekerheid is belangrijk voor huurders en verhuurers, maar ook voor investeringszekerheid en investeringsbereidheid. De kernpunten:

 • behoud van kortlopende contracten

 • soepelere herziening van de huurprijs na renovatie in onderling akkoord

 • evenwichtige verantwoordelijkheid voor gebreken en een proportioneel sanctiemechanisme

 • uittredende plaatsbeschrijving is positief

 • nood aan voldoende zekerheid voor de verhuurder bij de anonimisering van de huurwaarborgleningen

Alle experten zijn het erover eens dat de conceptnota een aantal zeer interessante pistes bevat. Een verdere uitwerking in samenspraak met de verschillende partners op het terrein is nodig voor een evenwichtig wetgevend initiatief. Dit wordt verder uitgewerkt in de regering en het parlement. Een videoverslag van de hoorzitting vindt u op de website van het Vlaams Parlement.

© 2018 | An Christiaens

 • YouTube Social Icon
 • Wix Twitter page
 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon