Motorrijders vragen aandacht van weggebruikers in enquête


Het gebrek aan aandacht van bestuurders voor motoren veroorzaakt bij motorrijders een onveilig gevoel op de weg. Het gebruik van de smartphone achter het stuur is daarbij de grootste boosdoener. Dat is één van de opvallende conclusies uit de enquête die An Christiaens, Vlaams Parlementslid voor CD&V en lid van de commissie Mobiliteit afnam bij 1409 motorrijders.

Hoewel de perceptie vaak tegen zit, zijn motorrijders erg kwetsbaar. Een echt verkeersveiligheidsbeleid beschermt elke weggebruiker. CD&V vraagt een volwaardige plaats voor de motorrijders in het Vlaamse verkeersbeleid. De enquête van An Christiaens is daarbij een eerste stap.

Motorrijders als volwaardige verkeersdeelnemers

Op een paar jaar tijd is het motorgebruik sterk toegenomen. In totaal maken motoren nu 6,5% uit van het Belgische wagenpark. Volgens cijfers van de FOD Economie waren er in 2015 465.789 motorfietsen in België, een stijging van 11% tegenover 2010. Ondanks het toenemende aantal motoren worden motorrijders vaak over het hoofd gezien bij het uitwerken van een mobiliteitsbeleid. Nochtans is een gepast verkeersveiligheidsbeleid voor hen cruciaal. Het risico op ernstige of dodelijke verwondingen ten opzichte van een autobestuurder ligt per kilometer 57 keer zo hoog. Toch is de motor een aantrekkelijke vervoersoptie: meer dan de helft van de deelnemers gebruikt de motor voor woon-werkverkeer omwille van de efficiëntie.

Enquête ‘mobiliteit op maat van de motorrijder’

De enquête op initiatief van An Christiaens werd verspreid door Febiac en Motorcycle Action Group en ingevuld door 1409 deelnemers. De grootste groep deelnemers is tussen de 36 en 55 jaar. De helft van hen behaalde het motorrijbewijs met een officiële proef. De grote belangstelling bewijst dat de doelgroep wakker ligt van een mobiliteitsbeleid op maat.

De belangrijkste vaststellingen uit de enquête:


  • Het gebrek aan aandacht van andere bestuurders voor de motorrijder zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel. De smartphone achter het stuur speelt daarbij een rol.

  • De staat van het wegdek dient volgend motorrijders dringend aangepakt te worden.

  • Er is grote vraag naar het vrije gebruik van busbanen voor een vlotte verkeersdoorstroom.

  • Motorrijders voelen zich het onveiligst op gewestwegen en in de bebouwde kom door de vele mogelijke conflictsituaties bij kruispunten en uitritten.

  • Motorrijders stippen aan dat de wettelijke kledijvoorschriften onvoldoende bescherming bieden. Ook confectiekleding is wettelijk in orde, maar motorkledij moet meer bescherming bieden.


Verkeersveiligheid

Hoewel het aantal motoren op de baan sterk is toegenomen, heeft 89,85% van de motorrijders het gevoel dat de aandacht van andere weggebruikers voor motards heel wat beter kan (89,85%). Opvallend is dat veel motorrijders het gebruik van de smartphone aanstippen als oorzaak. Wie in de file zonder argwaan zijn schermpje checkt, wordt vaak verrast door een motorrijder. Het gebruik van de smartphone achter het stuur is strafbaar maar blijkt in de praktijk toch vaak voor te komen.

De confrontatie met andere weggebruikers is lang niet de enige factor waardoor motards zich niet helemaal veilig voelen op de weg. Ook voor zichzelf zijn motorrijders streng: 36,88% is ervan overtuigd dat onveilig gedrag van de motorrijder eveneens zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg. De helft van de deelnemers (50,77%) geeft bovendien aan dat ook de onaangepaste weginfrastructuur meespeelt.

Gewestwegen (42,06%), en de bebouwde kom (32,54%) beschouwen motorrijders als wegen met het meeste risico. De voorzichtigheid en aandacht bij andere bestuurders verzwakt er door de aanwezigheid van het grote aantal kruispunten en in- en uitritten. In de bebouwde kom zorgt voorrang van rechts voor bijkomende problemen.

An Christiaens:

“Het klopt dat motorrijders kwetsbaar zijn op de weg en het verbaast dan ook niet dat dit terugkomt in de enquête. Nog meer aandacht voor de motorrijders komt de veiligheid van de andere bestuurders en de zwakke weggebruiker ten goede. Meer rekening houden met motoren in het verkeer en in het beleid is een win-win voor de verkeersveiligheid van iedereen.”

Aanpassingen aan de infrastructuur

Op de vraag welke maatregelen nodig zijn om een betere verkeersveiligheid te garanderen kiest de meerderheid van de motards resoluut voor infrastructurele ingrepen. De staat van het wegdek en de belijning zijn volgens de ondervraagden dringend aan verbetering toe. Een verhoging van het aantal motorvriendelijke vangplanken is ook een aandachtspunt. Die worden op prioritaire plaatsen op de gewestwegen aangebracht, maar de motorrijders zijn vragende partij om de planken uit te breiden. Ze kunnen immers levens redden.

An Christiaens:

“Motorrijders maken op een andere manier gebruik van het aanwezige wegdek en onregelmatigheden hebben op hen veel meer impact. Obstakels of putten in het wegdek die voor de automobilist amper hinder veroorzaken, kunnen bij motorrijders de oorzaak zijn van een ernstige val. Er bestaan voor wegbeheerders weliswaar aanbevelingen voor motorrijdersvoorzieningen, maar toch is er op dat vlak nog heel wat ruimte voor verbetering. Vlaanderen zou hierin een voorbeeldrol kunnen opnemen.”

Motorrijders zijn ook vragende partij om waar het kan de busstrook te gebruiken. Die mogelijkheid staat ingeschreven in de wet maar in de praktijk gaat men vaak niet over tot het plaatsen van de nodige borden. Wie in Vlaanderen op zoek gaat naar een toegankelijke busstrook is eraan voor de moeite: 97,40% van de ondervraagde motorrijders kwam er nog nooit één tegen. Tijd voor een evaluatie, vinden de motards.

Motorrijderorganisaties reageren

Het onveiligheidsgevoel dat de motorrijders in de enquête zelf aangeven komt volgens Stijn Vancuyck, adviseur adviseur gemotoriseerde tweewielers en verkeersveiligheid van FEBIAC overeen met de resultaten van onderzoeken naar de oorzaken van motorongevallen.

“Het blijft belangrijk om te blijven inzetten op de gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de motorrijders als de automobilisten. Enerzijds ligt het aandeel van de eenzijdige ongevallen hoog wat erop wijst dat motorrijders zelf inschattingsfouten maken en niet allemaal de basisvaardigheden beheersen. Daarom moet het aanbod van aanvullende en vrijwillige motoropleidingen nog beter worden gepromoot. Anderzijds ligt de grootse oorzaak van aanrijdingen met een tegenpartij veelal bij de automobilisten die onvoldoende rekening houden met de aanwezigheid van motorrijders in het dagelijkse verkeer. De nood aan een sensibiliseringscampagne blijft groot.”

“Voor de mobiliteit is het belangrijk om de rol van de gemotoriseerde tweewielers meer aandacht te geven,” vult Stijn Vancuyck aan. “Het is dus logisch dat de motorrijders vragen om, ook voor hun eigen veiligheid, de busbanen – waar mogelijk – open te stellen voor hen. Het is frustrerend om te weten dat de mogelijkheid binnen de wegcode bestaat, maar dat de wegbeheerders niet de nodige signalisatie aanbrengen.”

Ook voor Theo Beeldens, voorzitter van de Motorcycle Action Group, zijn de resultaten geen verrassing. Hij wijst erop dat de oorzaak van verkeersonveiligheid vaak te maken hebben met een combinatie van factoren. Constante aandacht is daarom belangrijk:

“Een onaandachtige weggebruiker, een stukje weg dat absoluut niet vergevingsgezind is, een mindere kennis van de wegcode en een wat mindere beheersing van de motor maakt dat dit een moordende cocktail wordt. GSM, SMS en nu het Pokemon jagen vanuit de wagen blijven veruit handelingen die constant moeten gesensibiliseerd worden.”

Motorrijders als partner in een sterk mobiliteitsbeleid

De enquête toont aan dat de motor een populair vervoersmiddel waar hun bestuurders heel wat aandacht en zorg aan besteden. De groeiende populariteit vraagt om een aangepast beleid dat automatische aandacht besteed aan de doelgroep. Op het vlak van verkeersveiligheid en infrastructuur moeten we in het belang van alle weggebruikers rekening houden met motards als volwaardige deelnemers in het verkeer.

An Christiaens:

“De enquête biedt stof tot nadenken, maar vooral tot actie. Hoewel motorrijders erkend worden als kwetsbare weggebruikers is er op beleidsvlak ruimte om er nog meer aandacht aan te schenken. Ik neem de resultaten van de enquête mee in mijn parlementaire werk. Heel wat motorrijders hebben bijgedragen aan deze beeldvorming. Ik wil mijn goede contacten dan ook naar waarde schatten en hun ervaringen gebruiken om een nog verkeersveiliger en motorvriendelijker beleid mee vorm te geven.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon