OPINIE - Eindelijk op weg naar een sterke private huurmarkt?


Eén op vijf Vlaamse huishoudens vindt een thuis op de private huurmarkt. Het evenwicht op de markt is echter ver zoek. Voor verhuurders wordt investeren in een huurwoning steeds minder aantrekkelijk en voor huurders is een betaalbare en kwaliteitsvolle woning vinden een zoektocht naar de heilige graal. Huurder en verhuurder hebben allebei baat bij een doeltreffend Vlaams beleid. CD&V pleit voor concrete beleidsmaatregelen die het evenwicht tussen huurder en verhuurder bewaren.

Huurder en verhuurder hebben elkaar nodig

Bijna de helft van de private huurwoningen haalt niet de gewenste kwaliteit, bij 1 op 5 zijn de problemen zelfs structureel. Om de woonkwaliteit voor huurders te verbeteren, willen we verhuurders motiveren om renovatiewerken uit te voeren. Dit zou kunnen met een vorm van renovatiepremie. Ook betaalbaarheid is een steeds groter wordend probleem. Huren wordt duurder, vooral voor de zwakste groepen. Kleine woningtypes stijgen het meest in prijs en in 2013 betalen huurders met het laagste inkomen 18% meer dan 8 jaar daarvoor. Als we willen dat huurders zich echt thuis kunnen voelen op de private huurmarkt is dus dringend actie nodig. Het voorstel van minister Homans om verhuurders die zich engageren om te verhuren aan geconventioneerde huurprijzen te ondersteunen zijn we dan ook genegen.

Om het aanbod op de private markt op te krikken zijn verhuurders een belangrijke bondgenoot. Particuliere verhuurders, want zij hebben 95% van de private huurmarkt in handen. De grote meerderheid (64%) verhuurt maar één woning. Die is voor hen een appeltje voor de dorst, een bron van inkomen na het pensioen of een investering na een erfenis. Met een netto-rendement van 3,1% is duidelijk dat particuliere verhuurders geen grote winstjagers zijn. Woekerwinsten worden op de huurmarkt niet geboekt, en dus moeten we verhuurders op een andere manier motiveren om te investeren. Uit een enquête die ik vorige zomer uitvoerde in samenwerking met de Verenigde Eigenaars bleek immers dat ze zich zorgen maken. Maar liefst 60% dacht eraan hun woning van de markt te halen. Gevallen van wanbetaling en schade aan de woning leidden tot gerechtelijke procedures bij maar liefst 67%. Hoge cijfers die aantonen dat oplossingen nodig zijn voor problemen die zowel huurder als verhuurder treffen. De vertrouwensbreuk moet dringend hersteld worden.

Huurder en verhuurder moeten kunnen rekenen op elkaar. Zonder verhuurders geen woongelegenheid, en zonder huurders geen rendement. Een duurzame oplossing voor de private huurmarkt moet dan ook de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder in evenwicht brengen. Met haar verantwoordelijkheid inzake woninghuurrecht heeft Vlaanderen de sleutels in handen voor een constructief beleid.

Het startschot is gegeven

Twee jaar na het engagement van de regering voor een sterke huurmarkt kondigt minister Liesbeth Homans eindelijk een oplossing aan. Een voorstel weliswaar, waarvan de minister overtuigd is dat het eigenaars en huurders de nodige zekerheid moet bieden. Een anonieme huurwaarborg, het stimuleren van antidiscriminatie-acties en het subsidiëren van goedkopere huurwoningen moeten huurders voldoende garanties geven. Ook verhuurders worden gemotiveerd. Met het gedeeltelijk doorrekenen van energiebesparende maatregelen, de opname van kleine reparaties in het contract en het vergemakkelijken van de huuropzeg voor noodzakelijke renovaties wil de minister renovatie aanmoedigen. Voor verhuurders in het lagere huurprijssegment staat een renovatiepremie ook in de planning.

De maatregelen werden niet onverdeeld positief onthaald. Huurders en verhuurders hebben beiden bedenkingen bij het voorstel en ook uit politieke hoek vragen we om niet over één nacht ijs te gaan. Het startschot is gegeven maar nu begint het echte werk. Wat geldt voor het vel van de beer, geldt ook voor nieuwe regelgeving. Er is nog niets beslist. Om tot een gedragen voorstel te komen moeten alle stakeholders bevraagd en betrokken worden. Het voorstel is geen regelgeving die onverkort zal worden uitgevoerd, maar een nota die kan dienen om de discussie over de private markt eindelijk echt te voeren.

De voorstellen van minister Homans beloven beterschap. Voor de ene gaat het te ver, voor de andere niet ver genoeg. De voorstellen van de minister vormen het vertrekpunt voor een grondige hervorming van de huurwet. De finale toets gebeurt in het Vlaams Parlement, waar de voorstellen onder de loep worden genomen en vertegenwoordigers van huurders en verhuurders uitgebreid zullen worden bevraagd. Aan het einde van de rit moeten we komen tot een maatregelenpakket waar iedereen zich in kan vinden. Als we een sterkere private huurmarkt willen moeten we erover waken dat alle belanghebbenden hier samen sterker uitkomen. Als CD&V willen we particuliere verhuurders stimuleren om kwalitatief en betaalbaar te blijven verhuren en huurders de zekerheid geven die ze nodig hebben. Wordt vervolgd.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon