Vlaanderen versterkt winkelkernen met integraal handelsvestigingsbeleid


Vlaanderen trekt volop de kaart van de handelskernen. Het ontwerp van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid werd op 16 juni 2016 besproken en gestemd in de Commissie Economie in aanwezigheid van initiatiefnemend ministers Schauvliege en Muyters. Het decreet wil ondernemerschap stimuleren en handelskernen versterken, mét aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit. Gemeenten krijgen daarbij een extra instrumentenkoffer: ze kunnen vastleggen welk soort winkels ze in welke zone willen. Door de integratie in de omgevingsvergunning zorgt dit decreet ook voor een administratieve verlichting.

Duurzame vestigingsmogelijkheid voor kleinhandel

Winkels of handelscentra van meer dan 400m² moeten een vergunning aanvragen. Dat is logisch, want handelszaken van deze omvang kunnen een aanzienlijke impact hebben op hun buurt, de mobiliteit, de leefbaarheid in de omgeving en het handelsklimaat in het centrum van een gemeente. Sinds de 6e staatshervorming zijn handelsvestigingen een regionale bevoegdheid. De vorige Vlaamse Regering heeft een visie op het winkelbeleid uitgewerkt, van waaruit een aantal wijzigingen zijn voorgesteld aan de bestaande regelgeving. Vlaanderen wil duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel creëren, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten, de leefbaarheid van de stadskernen versterken, een toegankelijk aanbod waarborgen en tegelijk aandacht besteden aan duurzame mobiliteit.

Vrijheid en verantwoordelijkheid voor lokale besturen

De Vlaamse Regering streeft naar snellere en eenvoudige procedures en rechtszekerheid voor ondernemers. De lokale besturen krijgen de mogelijkheid om sturend op te treden. Het integraal handelsvestigingsbeleid zal worden ingebed in het bestaande instrumentarium van de Ruimtelijke Ordening.

Het decreet reikt gemeenten en provincies instrumenten aan waarmee ze het winkelaanbod kunnen sturen op basis van hun eigen visie op winkels en kleinhandel op hun grondgebied. Lokale besturen krijgen dus de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf hun visie uit te tekenen.

Gemeenten en provincies zullen kernwinkelgebieden kunnen afbakenen, waarbinnen ze een stimulerend winkelbeleid gaan kunnen voeren, om de aantrekkelijkheid van hun centrum te versterken en ongewenste handelslinten te vermijden. Vanuit bezorgdheden rond mobiliteit en leefbaarheid zullen lokale besturen ook winkelarme gebieden kunnen afbakenen. Zones met specifieke voorschriften inzake kleinhandel kunnen afgebakend worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen. Maar het ontwerp van decreet behoudt eveneens de meer flexibele manier om het ruimtelijk beleid inzake detailhandel uit te voeren, met name via het gebruik van de stedenbouwkundige verordening.

Dankzij Joke Schauvliege (CD&V) wordt de socio-economische vergunning volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning en dat vormt een fundamentele vernieuwing en vereenvoudiging van het vergunningensysteem in Vlaanderen.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon