Vlaanderen moet betaalbare verkeerslessen op school blijven garanderen


Heel wat scholen doen sedert jaren beroep op de politie om in het kader van verkeersveiligheid les te geven en oefeningen te begeleiden. Recent besliste de federale minister van binnenlandse zaken echter om verkeerseducatie als taak voor de politie te schrappen. De cellen Educatie en Preventie (CEP) zullen hun aanbod voor scholen stopzetten.

Vlaams volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en An Christiaens (CD&V) tonen zich bezorgd, en vragen dat de minister bevoegd voor mobiliteit de garantie biedt dat verkeerseducatie op school gegarandeerd én betaalbaar blijft.

Als reactie op de federale beslissing om vanaf september 2016 de begeleiding die de federale politie doet inzake verkeerseducatie op school stop te zetten, reageerden veel scholen bezorgd. Leerkrachten vinden dat ze zelf te weinig kennis van zaken hebben om de taak van de politie over te nemen. “Het is nochtans belangrijk voor jonge kinderen om te leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde blijkt dat 70% van de leerkrachten vindt dat politie onmisbaar is bij de verkeerslessen. Nu hun aanwezigheid wegvalt moet Vlaanderen een gelijkwaardig alternatief garanderen,” vinden Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers en An Christiaens.

Vraag van scholen stijgt

Naar aanleiding van de stopzetting van de inzet van de politie in het kader van verkeerseducatie gaf Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts de opdracht aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) om een alternatief uit te werken. De VSV biedt heel wat vormingen, ondersteuning en informatie aan over mobiliteit en verkeer, gericht op verschillende leeftijden. In antwoord op een parlementaire vraag vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers dat de VSV nu ook werk maakt van de uitbouw van een vrijwilligersnetwerk dat operationeel moet zijn vanaf september.

De vraag van Vlaamse scholen naar hulp van de VSV om de thematiek bij de leerlingen aan te brengen, lag tijdens het schooljaar 2014-2015 aanzienlijk hoger dan in het schooljaar daarvoor. VSV ontving maar liefst 382 bijkomende vragen vanuit basisscholen (171) en secundaire scholen (211).

“Gezien de beslissing om verkeerseducatie uit het takenpakket van de politie te schrappen, zullen deze cijfers ongetwijfeld nog stijgen. Ook bij de lokale politie staat de organisatie van verkeerseducatie immers steeds vaker ter discussie,” weet Katrien Schryvers.

Bijkomende steun voor VSV

De scholen blijken zich niet enkel zorgen te maken over de afschaffing van de begeleiding door de politie. “Als er zoveel bijkomende inzet gevraagd wordt van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, rijst de vraag tegen welke kostprijs de dienstverlening zal worden georganiseerd,” zo klinkt het.

“De eerste cijfers die daarover circuleren, zijn alvast alarmerend,” aldus Katrien Schryvers. “Scholen moeten kunnen blijven inzetten op verkeerseducatie en daarvoor niet geleid worden door de kostprijs. Het leren van de verkeersregels en het inschatten van risico’s kan veel ongevallen voorkomen. Zeker in de wetenschap dat jongeren oververtegenwoordigd zijn in het - overigens hoge - Vlaamse cijfer van verkeersslachtoffers. Bij jongeren tussen 15 en 24 jaar is het verkeer immers de belangrijkste doodsoorzaak.’

Verkeersveiligheid staat hoog op de Vlaamse politieke agenda, maar toch blijft een echte kentering uit. “De verkeersveiligheid is sinds 2012 niet meer verbeterd en we kijken naar een triest cijfer van 400 verkeersdoden per jaar. Verkeersveiligheid is een prioriteit in het Vlaamse mobiliteitsbeleid, maar het is belangrijk dat Vlaanderen de daad bij het woord voegt. Het aanbod van de VSV staat garant voor kwaliteit en betaalbaarheid, maar dat moet ook zo blijven. Nu de VSV ook de taak van de federale politie overneemt moet zij daarvoor de nodige financiële steun krijgen,” aldus Christiaens, die minister Weyts hierover bijkomende garanties vroeg in de Commissie Mobiliteit op 28 april. Op dit moment voorziet de federale regering middelen voor verkeersveiligheid voor lokale besturen en politiezones. Bij het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid wordt nu bekeken hoe dit op Vlaams niveau kan ondersteund worden. De VSV heeft volgens de minister 50.000 euro extra om de vrijwilligerswerking uit te bouwen tot 50 personen. Nu bestaat die uit een dertigtal. An Christiaens toont zich bezorgd: “De bijkomende middelen zijn nodig, maar er is geen garantie dat dit voldoende is als de vraag van scholen blijft toenemen. De overname moet van dichtbij gemonitord worden vanaf de start van het nieuwe schooljaar en bijgestuurd worden als het onvoldoende blijkt.”

“Nu federaal beslist werd dat de politie geen rol meer mag vervullen in de scholen, moet Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid nemen”, aldus Christiaens en Schryvers. “Het aanbod waarop scholen beroep kunnen doen, moet voldoende groot zijn én het moet voor de scholen betaalbaar zijn. Verkeerseducatie is té belangrijk en hier mag niet op worden ingeboet.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon