Riolering- en herinrichtingswerken in Overrepen


Rioleringsdossiers staan hoog op de agenda van de stad Tongeren. De afgelopen jaren werd al veel werk verricht, maar nu schakelen we over in een stroomversnelling. De komende jaren plannen we tal van riolerings -en herinrichtingswerken op verschillende plaatsen in Tongeren. Tegen het einde van de legislatuur zal er voor bijna 27 miljoen euro geïnvesteerd zijn in het openbaar domein wat betreft riolerings- en herinrichtingswerken. In totaal wordt er zo’n 24 km gescheiden riolering aangelegd.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“Momenteel zijn de werken aan het kruispunt Hasseltsesteenweg, Sint-Laurensstraat en Lerestraat in Overrepen in uitvoering. Dit belangrijk fietsknooppunt wordt als onveilig ervaren, zeker door de zwakke weggebruiker. Er komt een beveiligde fiets- en voetgangersoversteek die de verkeersveiligheid sterk zal verhogen. De Lerestraat zal haaks op de N20 aansluiten waardoor een vlotte verkeersdoorstroming mogelijk wordt. Dit kruispunt is een veel gebruikte op- en afstapplaats voor de bussen van De Lijn. Beide haltes worden toegankelijker aangelegd en er komen nieuwe schuilhuisjes. Eind februari zijn de werken klaar. Na het bouwverlof starten we met de rioleringswerken en de heraanleg van de Lerestraat en de Butsstraat. In de Lerestraat wordt aan weerszijden van de weg een fietssuggestiestrook aangelegd. De kosten worden geraamd op 760.000 euro, waarvan 255.000 euro ten laste van de stad Tongeren. Voor de inwoners werd in januari een informatievergadering georganiseerd. Hier werden de plannen en werken toegelicht.”

Begin 2017 worden er werken gepland in de Kolmontstraat, Burchtstraat en Bredeweg in Overrepen. Bij de herinrichting van de Burchtstraat en Kolmontstraat worden er fietssuggestiestroken aangelegd. De Bredeweg krijgt nieuwe riolering en wordt aangelegd in betonstraatstenen. De bewoners konden tijdens de infovergadering de plannen inkijken en al hun vragen stellen. De werken in Overrepen worden gefinancierd door de stad Tongeren en Infrax. Tongeren staat in voor de aanleg van wegen en stoepen, kostprijsraming: 830.000 euro. Infrax legt de gescheiden riolering aan en zorgt voor de huisaansluitingen. Het totale prijskaartje wordt geraamd op 2.430.000 euro. Vervolgens, in een laatste fase, worden de Sint-Laurensstraat, Overrepenstraat en een gedeelte van de Hasseltsesteenweg vernieuwd. Niet alleen in Overrepen wordt er geïnvesteerd in riolerings- en herinrichtingswerken, maar er wordt gelijktijdig over heel het grondgebied van Tongeren gewerkt. De investering in het openbaar domein en het wegwerken van wateroverlast is een prioriteit van het stadsbestuur.

Vreren en Diets-Heur

Aquafin, Infrax en stad Tongeren starten dit jaar in Vreren en Diets-Heur met de aanleg van gescheiden riolering. In Diets-Heur zal de ingebuisde beek plaatselijk weer worden opengelegd. De stoepen en wegen worden heraangelegd. In het belang van een veiligere verkeersomgeving wordt de schoolomgeving in Vreren en het kruispunt met de Luikersteenweg aangepakt. Deze werken starten na het bouwverlof. De kostprijs wordt geraamd op 3 miljoen euro, waarvan 970.000 euro voor rekening van de stad Tongeren.

Mulken

Eerste fase van de rioleringswerken Mulken werd uitgevoerd in 2014. Dit jaar gaat fase 2 in uitvoering. De Dorpsstraat, Sint-Gillisstraat en Mulkerstraat worden dan aangepakt. De kostprijs wordt geraamd op 900.000 euro waarvan 220.000 euro voor rekening van de stad Tongeren.

Missing links : Ketsingen, Piringen en Sluizen

In vroegere rioleringsprojecten vielen er soms bepaalde straten buiten de projectzone. Het stadsbestuur wil deze missing links nu aanpakken en deze straten ook voorzien van gescheiden riolering en de wegen herinrichten. In de Genoelsweg in Ketsingen komt er een gescheiden riolering en wordt de weg heraangelegd. De bermen worden ingezaaid en de inritten t.h.v. de woningen worden beklinkerd. De uitvoering is voorlopig voorzien na het bouwverlof, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het project wordt uitgevoerd door de stad Tongeren en Infrax. Voor de financiering wordt er een beroep gedaan op het rioleringsfonds van Infrax. De kosten voor het vernieuwen van de wegen worden geraamd op 25.000 euro. Enkele jaren geleden werd in kader van een collectordossier Piringen grotendeels heringericht, zonder de Hossenstraat. Hiervoor gaat de stad Tongeren een samenwerking aan met Infrax. De kostprijs wordt geraamd op 360.000 euro en is voorzien in het rioleringsfonds van Infrax. Hiervan wordt 225.000 euro geraamd voor het vernieuwen van de wegen. De overige 135.000 euro wordt gebruikt om de gescheiden riolering aan te leggen. Dit jaar worden de nodige studies uitgevoerd en de vereiste vergunningen in orde gemaakt. Wanneer de studies uitgevoerd zijn en de nodige vergunningen in orde zijn, kunnen de werken starten. Ook de Kaststraat heeft geen riolering. In december 2015 organiseerden we een infoavond voor de bewoners van deze straat want de rioleringswerken starten reeds na het bouwverlof van 2016. De weg wordt aangelegd in asfalt en de inritten worden beklinkerd. De kostprijs wordt geraamd op 735.000 euro, waarvan 175.000 euro voor rekening van de stad Tongeren.

Werken in Mal

In 2017 starten er ook werkzaamheden in Mal. In de eerste fase komt er gescheiden riolering en worden nieuwe wegen in asfalt aangelegd in de Kruisvindingsstraat, Waterstraat, Kleinmeersstraat, Heldenstraat en Rosbergstraat. De stoepen worden aangelegd in betonstraatstenen. Aan weerszijden van de wegen kom er fietssuggestiestroken in beton. Ook de schoolomgeving wordt aangepakt. De kosten worden geraamd op 1,6 miljoen euro waarvan 440.000 euro voor rekening van de stad Tongeren.

Nieuwe Steenweg/fietstunnel Bilzersteenweg

Momenteel is ook het project Nieuwe Steenweg lopende. Er worden vrijliggende fietspaden aangelegd en er wordt een fietstunnel gerealiseerd onder de Bilzersteenweg ter hoogte van de Groenstraat, richting Nieuw-Tongeren. De kostprijs wordt geraamd op 4 miljoen euro.

Masterplan De Motten en openleggen Jeker

Dit jaar starten de werkzaamheden in het kader van het Masterplan De Motten en het openleggen van de Jeker. Hierbij zullen de riolering en de wegen van o.a. de Luikerstraat, Looierstraat, Kastanjewal en Dijk vernieuwd worden. De kosten voor rekening van de stad Tongeren worden voorlopig geraamd op 5.200.000 euro.

Herinrichting Vermeulenstraat/Sint-Maternuswal

Binnenkort start de wegeniswerken in het kader van de toekomstige ondergrondse parking en de appartementsgebouwen in de Vermeulenstraat. De Vermeulenstraat en de Sint-Maternuswal worden hierbij heringericht. Binnen dit project wordt ook het wandelpad naast de 11de Novemberwal aangepakt om aan te sluiten op het wandelpad naast de Leopoldwal . De kosten worden geraamd op 850.000 euro voor rekening van de stad Tongeren.

Overige riolerings- en herinrichtingswerken

Er wordt een fietsverbinding aangelegd tussen Grootmeers en de Dreef om het centrum te verbinden met Sportoase. De kosten ten laste van de stad Tongeren worden geraamd op 100.000 euro. De riolering en wegen in de Weeraardstraat van Widooie worden tevens vernieuwd. De kosten worden geraamd op 300.000 euro, waarvan ongeveer 145.000 euro ten laste van de stad Tongeren. Ook de Nieuwstraat, Sint-Truiderstraat en Hemelingenstraat in het centrum worden opgefrist. De kosten voor dit project worden geraamd op 1.200.000 euro voor rekening van de stad Tongeren.

De schoolomgeving in de Sacramentstraat wordt aangepakt om een veiligere schoolomgeving te creëeren. De kosten ten laste van de stad Tongeren worden geraamd op 575.000 euro. De Totale kostprijs wordt geraamd op 1.200.000 euro.

Naast de rioleringswerken met bijhorende herinrichtingen, is er sinds 2015 ook een stoepenplan en een plan voor herstel en heraanleg beton –en asfaltwegen. Jaarlijks wordt hiervoor een budget voorzien van 1 miljoen euro. Het doel is om tegen het einde van deze legislatuur voor 4 miljoen euro nieuwe stoepen en wegen aan te leggen, los van de opgesomde herinrichtingswerken.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon