Samenwerken voor een Limburgs jeugdbeleid op maat


Nog één jaar en de overheveling van de provinciale bevoegdheden is een feit. Op 1 januari 2017 zullen de provincies geen jeugd- en cultuurbeleid meer voeren. Hoe de toekomst er precies zal uitzien is nog niet duidelijk. Eén van de initiatieven van het Limburgs jeugdbeleid, het tweejaarlijkse popconcours Limbomania, zal dit jaar voor de laatste keer georganiseerd worden door de provincie. Op 5 december 2015 vindt de finale plaats. An Christiaens dringt aan bij minister Sven Gatz dat het initiatief ook in de toekomst moet kunnen rekenen op voldoende mensen en middelen.

Limbomania voor de laatste keer door de provinciale jeugddienst

In Limburg is Limbomania een vaste waarde bij Limburgse jeugd. Aan het popconcours voor live-acts werden later ook DJ-mania en Comedymania toegevoegd. De mania’s zijn een springplank voor lokaal talent, waar onder andere Polaroid Fiction, The Galacticos, Marco Z en Tim Vanhamel van kunnen meespreken. Dit jaar stelden 85 acts zich kandidaat voor Limbomania, waarvan 32 een podiumkans kregen op de voorrondes in de Limburgse jeugdhuizen. Ook voor Comedymania en DJ-mania zijn er 32 acts in de voorrondes opgevuld, wat duidelijk maakt dat onze provincie bulkt van talent. Limbomania bestaat sinds 1995 en wordt gefinancierd met provinciale middelen, zo’n 75000 EUR per editie. Nu de persoonsgebonden bevoegdheden niet meer tot de corebusiness van de provincie behoren valt de ondersteuning in haar huidige vorm weg en is ook de financiële toekomst onduidelijk.

In opdracht van de Vlaamse regering maakte elke provincie in het voorjaar van 2015 een inventaris op van hun taken en bevoegdheden. Minister Homans, bevoegd voor de overheveling, vroeg aan de bevoegde ministers de inventaris van hun beleidsdomeinen te analyseren. Voor het domein Jeugd is dit minister Gatz, die ook overleg opstartte met de gedeputeerden van jeugd en cultuur. Of en in welke vorm initiatieven als Limbomania behouden blijven is voorlopig nog niet duidelijk. Naast Limburg zetten ook de andere provinciale jeugddiensten in op heel wat initiatieven die jong talent kansen geven. Deze provinciale taakstelling zou met de nodige financiële middelen en personeelsleden overgeheveld worden naar Vlaams niveau. An Christiaens wil van minister Sven Gatz weten hoe hij de initiatieven wil garanderen.

An Christiaens:

“De overheveling van het jeugdbeleid hoeft geen drama te zijn ,maar de onzekerheid moet snel weggenomen worden. Het voortbestaan van Limbomania, Comedymania en DJ-mania mag niet in het gedrang komen, want het is de verdienste van de provincie, van enthousiaste medewerkers en van de vele deelnemers dat de Limburgse scene op kaart staat. Limburgs talent moet zich ook in de toekomst laagdrempelig en kort bij huis kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat er een zo goed mogelijk scenario wordt uitgewerkt met de nodige financiële ondersteuning. Ik vraag dan ook meer uitleg bij minister Gatz.”

Sterk provinciaal jeugdbeleid mag niet verdwijnen

Ook de provinciale jeugdraad maakt nu deel uit van het provinciaal jeugdbeleid. Toch is ook na het verdwijnen van het provinciale jeugdbeleid belangrijk dat de inspraak van jongeren georganiseerd wordt, ook voor de andere beleidsdomeinen. Het is aan de provincie om dat adviesorgaan vorm te geven. De Limburgse Jeugdraad (LJR) bleef niet bij de pakken zitten en maakte al in september een nieuwe start. Ze organiseerde een open vergadering waarbij jongeren zelf aangaven over welke Limburgse jeugdthema’s gewerkt moest worden. Op dit moment werken ze aan de nieuwe structuur met provinciale ondersteuning maar het is de bedoeling dat na het wegvallen van de provinciale bevoegdheid de raad zelfstandig functioneert.

An Christiaens:

“De Limburgse jeugdraad heeft zichzelf nu al heruitgevonden. Ze willen een adviserende en informerende rol opnemen en zo voor een stuk de leemte opvullen die het provinciale jeugdbeleid achterlaat. Er zijn heel wat dingen die het lokale niveau overstijgen en waarvoor het Vlaamse niveau een stap te ver is. Dat tussenniveau is typisch Limburgs en een jeugdraad op provincieniveau is daarvoor een ideale spreekbuis. De minister liet eerder al weten open te staan voor suggesties om het voortbestaan van de provinciale jeugdraden te onderzoeken. Een sterk signaal vanuit Limburg moet ook in Brussel gehoord worden.”

Voor de provinciale uitleendienst is er wel goed nieuws. Minister Sven Gatz benadrukte het voortbestaan naar aanleiding van een parlementaire vraag van An Christiaens en bevestigt dit in zijn nota naar aanleiding van de overdracht van provinciale bevoegdheden.

Begin keurde de Limburgse Provincieraad nog een wijziging van haar uitleenreglement goed, waardoor alle erkende verenigingen, clubs, scholen en gemeenten nu een beroep kunnen doen op audiovisueel materiaal. Omdat de uitleendienst geen grondgebonden materie is zijn veel verenigingen bang dat ze verdwijnt maar die vrees is ongegrond.

An Christiaens:

“Minister Gatz oordeelt dat een overheveling niet wenselijk is. Voor de gebruikers is het hebben van één aanspreekbaar loket belangrijk. Bovendien wordt het materiaal ook regelmatig gebruikt voor activiteiten van de provincie zelf en zit de werking ingebed in de eigen infrastructuur van het provinciehuis. Het nieuws brengt heel wat tevredenheid en ook de visie van de minister is positief.”

Niet alleen op provincieniveau zijn er zorgen over het jeugdbeleid, ook in de gemeenten komt het jeugdbeleid onder de radar. Er zijn zorgen over de middelen voor lokaal jeugdbeleid, die anders dan voorheen in het Gemeentefonds ingekanteld. De vrees bestaat dat deze voor andere dingen wordt benut.

An Christiaens: “Lokale besturen beslissen zelf over hun jeugdbeleid maar de Vlaamse regering vertrouwt erop dat zij het de nodige aandacht geven. Dat blijkt ook grotendeels zo te zijn. In Tongeren, waar ik schepen van jeugd ben, kiezen we er bijvoorbeeld voor om niet extra te besparen op jeugdbeleid en doen we heel wat nieuwe investeringen. Minister Gatz zal het lokale beleid monitoren. Vorig jaar gebeurde er een “nul-meting lokaal jeugdbeleid” en nu zal een “één-meting” plaatsvinden. Lokale besturen zal gevraagd worden naar hun verwachtingen over de samenwerking met Vlaanderen, de evolutie van de lokale participatie en de noden van het lokale beleid.”

Ook voor de Limburgse jeugdorganisaties en de verschillende gemeenten is het Limburgs jeugdbeleid een aanspreekpunt. De kleine gemeenten, een typisch Limburgs verschijnsel, hebben nood aan ondersteuning die het gemeentelijke niveau overstijgt en ook andere gemeenten zitten met vragen. Het wegvallen van een aanspreekpunt zorgt op heel wat plaatsen voor bezorgdheid.

An Christiaens:

“Vanuit CD&V overleggen we met de Limburgse schepenen van jeugd over hoe we de uitdagingen het hoofd kunnen bieden en de kar van de jeugd kunnen blijven trekken. We denken na over hoe we inspraak van de jeugd kunnen verzekeren, over waar organisaties terecht zullen kunnen met vragen maar ook hoe we Limburgse jeugdinitiatieven in de toekomst kunnen organiseren die zich tussen het Vlaamse en het lokale niveau bevinden. Er wordt gedacht over intergemeentelijke samenwerkingen of het oprichten van een bovenlokaal orgaan dat initiatieven die zich op het tussenniveau bevinden bundelt, informeert en ondersteunt. Het zijn ideeën die op tafel liggen en die we verder willen uitwerken.”

Je bent Jong en Je Bent Limburger

Binnen één jaar is de overheveling van de Limburgse jeugd een feit maar voor veel jongeren blijft de impact ervan onduidelijk. Het politieke debat over de provinciale bevoegdheden wordt vooral op beleidsniveau gevoerd. Om de lijn tussen Limburg en Brussel zo kort mogelijk te maken richtte An Christiaens de Facebookpagina ‘Je Bent Jong en Je Bent Limburger’ op. De pagina speelt in op het Limburggevoel met weetjes en verhalen, bundelt jongereninitiatieven, verspreidt nuttige informatie over subsidies en vormingen maar gaat ook politieke discussie niet uit de weg.

An Christiaens:

“De discussie over het verdwijnen van het provinciale jeugdbeleid wordt gevoerd in het parlement en de provinciehuizen. Het belangrijk om ook daar de stem van de Limburgse jongeren te horen. Met de Facebookpagina willen we jonge initiatieven uit alle hoeken van de provincies in de verf zetten, en informatie verspreiden, maar we willen ook het debat aangaan over de provinciale bevoegdheden en andere politieke beslissingen. Hoe meer inspraak, hoe liever. Jongeren zijn perfect geplaatst om mee op zoek te gaan naar de oplossing om van Limburg ook na 2017 een provincie voor de jeugd te maken.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon