Wonen 2015-2016: tijd voor concrete beleidsmaatregelen


De beleidsbrief Wonen 2015-2016 bevat enkele belangrijke krijtlijnen voor de ontwikkeling van het Vlaamse woonbeleid. Minister Homans zet in op een actief grond- en pandenbeleid, het verder stimuleren van eigendomsverwerving, het versterken van de private huurmarkt en het optimaliseren van de sociale huurmarkt. Daarnaast wil de minister verder werken aan een woonaanbod op maat van iedere Vlaming en in het kader van duurzaamheid wil ze kwaliteitsvol bouwen en verbouwen stimuleren. In eigen rangen wordt er ingezet op efficiënt en doeltreffend besturen met gemeenten als belangrijke partners.

Voor de private huurmarkt plant de beleidsbrief de evaluatie van verschillende beleidsinstrumenten. We hopen dat de minister deze snel kan omzetten in een maatregelenpakket dat zowel huurders als verhuurders meer zekerheid en meer kwaliteit bieden. De evaluaties die eind dit jaar aflopen kunnen een opstap zijn naar een doortastende concretisering.

Ten eerste stelt de minister de evaluatie van het Huurgarantiefonds voorop. Over de huidige werking kan men kort zijn, die loopt op dit moment volledig spaak. Nochtans blijft de doelstelling van het Fonds, uithuiszettingen voorkomen, volkomen actueel. Volgens VVSG worden wekelijks 250 gezinnen bedreigd met uithuiszetting. Uit mijn eerdere enquête in samenwerking met de Verenigde Eigenaars blijkt 64,43% van de verhuurders niet op de hoogte te zijn van het bestaan van dit Fonds. Het is aan de minister om de bekendheid te verhogen en het nut van het instrument te benadrukken.

Ten tweede wordt het nut van Sociale Verhuurkantoren ten volle erkend en dat is positief. De minister geeft aan werk te maken van gebiedsdekking en de blinde vlekken in te kleuren. Het SVK-besluit wordt geëvalueerd om na te gaan of het huidige kader voldoende ondersteuning en stimulansen biedt om het woningaanbod te vergroten. SVK’s zijn een belangrijke gesprekspartner in deze evaluatie. In verdere professionalisering kan een samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen overwogen worden. Uit mijn enquête bleek ook dat 69,84% van de ondervraagde verhuurders niet via een SVK wenste te verhuren. Het zou een goede zaak zijn o mde voordelen van verhuring via een SVK nog duidelijker in de verf te zetten. Ook andere initiatieven ter versterking van de private huurmarkt worden naar voor geschoven. Zo worden renovatiehuurovereenkomsten onderzocht en zal de minister bekijken in welke mate de energiefactor een rol kan spelen in de huurprijsberekening. We hopen dat de minister snel maatregelen zal treffen die de daad bij het woord voegen.

De beleidsbrief heeft ook goed nieuws voor kandidaat-kopers. Uit recente cijfers van Eurostat blijkt at 72% van de Belgen in 2014 een eigen woning bezit. Daarmee doen we het nipt beter dan het Europese gemiddelde van 70,1%. Om nog meer Vlamingen de zekerheid van een eigen woning te bieden, wordt er 925.991.000 EUR vrijgemaakt voor het verlenen van bijzondere sociale leningen. Dit bijkomende krediet zal hopelijk volstaan om aan alle aanvragen tegemoet te komen. De bijzondere sociale lening betekent voor heel wat gezinnen het verschil tussen wel of niet een eigen woning kunnen verwerven, en hiervoor verdienen kandidaten de nodige zekerheid.

Tot slot wordt ook de nodige aandacht besteed aan het wonen van de toekomst. Het belang van de uitbouw van nieuwe woonvormen wordt in de beleidsbrief onderstreept. Ook hier stelt de minister dat zij concrete acties zal uitwerken in overleg met Ruimte Vlaanderen. De resolutie die hiervoor kamerbreed werd gestemd in het Parlement geeft aan dat het draagvlak erg groot is. De minister dient de aanbevelingen ervan zo snel mogelijk in de praktijk om te zetten.

Wil u de volledige beleidsbrief Wonen 2015-2016 lezen? Klik dan hier.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon