Een jeugdhuis is geen boekhoudkantoor, benadrukt CD&V


De afschaffing van de BTW-vrijstelling voor jeugdhuizen is volgens CD&V een slechte zaak. “Dit is onredelijk. Het is voor bedrijven al niet simpel om door de bomen van de BTW-regeltjes het bos te zien, laat staan voor jonge vrijwilligers. Jeugdhuizen moeten bezig zijn met activiteiten voor en door jongeren, niet met BTW-aangiftes. Op deze manier schrikken we jongeren af om zich te engageren”, zo vertolken volksvertegenwoordigers Tinne Rombouts en Jef Van Den Bergh het standpunt van hun partij.

CD&V beschouwt het jeugd(huis)werk als een belangrijke schakel in de versterking van het sociaal weefsel. Jonge vrijwilligers doen er in een veilige omgeving ervaring op die ze nadien meenemen in hun verdere sociale engagement en professionele loopbaan. Ze moeten zich er kunnen engageren zonder afgeschrikt te worden door onmogelijke regelgeving die hun engagement overvleugeld.

Sinds enkele jaren zorgt de vrijstellingsregeling voor discussie met de BTW-administratie omdat er ook door niet-leden drank geconsumeerd wordt in een jeugdhuis. Door een jeugdhuis voortaan als een gewone horecazaak te zien, wordt gebroken met de fiscale bescherming die 45 jaar stand hield. Daarnaast bestraft het plafond van 50.000 euro voor BTW-vrijstelling goed draaiende jeugdhuizen die veel jongeren aantrekken.

De financiële impact van deze maatregel is niet te onderschatten. Een jeugdhuis heeft maar twee opties. Ofwel verhoogt het de consumptieprijzen ingrijpend en vermindert de toegankelijkheid voor (kwetsbare) jongeren, ofwel blijven de prijzen ongewijzigd maar zal een groot deel van de inkomsten naar de federale overheid vloeien. Het jeugdhuis levert dan een aanzienlijk deel van haar werkingsmiddelen in.

Jef Van den Bergh: “We mogen de werking van onze jeugdhuizen niet hypothekeren. We moeten er alles aan doen om de financiële ademruimte die jeugdhuizen voor het overgrote deel zelf creëren, te behouden.”

Los van de centen belast de nieuwe regel jonge vrijwilligers buiten proportie. Een BTW-boekhouding bijhouden vraagt heel wat kennis. Een doorsnee vrijwilligersteam heeft die expertise niet in huis en kan die ook niet meer ontwikkelen in het korte tijdsbestek van 8 weken waarin de nieuwe regel van kracht gaat. Er zit niets anders op dan een duur boekhoudkantoor in de arm te nemen. Het mogelijke voordeel van BTW-recuperatie weegt daar niet tegenop.

Tinne Rombouts: “Jeugdhuizen zijn geen kleine ondernemingen. Het zijn vrijwilligersorganisaties met een sociaal-cultureel doel. De business-logica die Van Overtveldt hen nu wil opleggen, staat daar haaks op. Hier is maatwerk nodig.”

“En dat vraagt voldragen overleg”, vult Jef Van den Bergh aan, “een dergelijke maatregel over een dermate kort tijdsbestek eenzijdig invoeren kan niet.”

Tinne Rombouts en Jef Van den Bergh beschouwen de manier waarop deze maatregel nu wordt ingevoerd dan ook als een ernstige bedreiging voor het jeugdhuiswerk, zowel financieel als organisatorisch.

“Vlaanderen wil de administratieve rompslomp voor verenigingen in het algemeen inperken. Deze maatregel doet het tegenovergestelde. Het zou ernstig te betreuren zijn, maar wanneer de minister van financiën toch bij zijn beslissing blijft, zal de Vlaamse minister van jeugd moeten voorzien in de nodige begeleiding voor jeugdhuizen en moet de impact op de jeugdhuiswerking permanent gemonitord worden”, besluit Tinne Rombouts.

Het is niet de eerste keer dat jeugdhuizen in het vizier komen. Eerder dit najaar kaartte An Christiaens de onzekerheid in verband met de onroerende voorheffing bij jeugdhuizen aan. Verschillende erkende jeugdorganisaties en jeugdhuizen in Vlaanderen worden door de fiscus op de vingers getikt omdat ze geen onroerende voorheffing betalen. Nochtans zijn lokalen van erkend jeugdwerk in Vlaanderen vrijgesteld van de heffing en werden daar in het verleden afspraken over gemaakt. Minister Gatz zoekt hiervoor met minister Turtelboom naar een oplossing. Als u graag meer weet over de problematiek van de onroerende voorheffing en de parlementaire vraag van An Christiaens kan u HIER terecht.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon