Geen ruilverkaveling meer in Limburgse fruitstreek


Bij een ruilverkaveling wordt de bestaande landbouwgrond herschikt met het oog op een efficiëntere landbouwstructuur en een aangename omgeving. In de fruitstreek verlopen ruilverkavelingsprojecten eerder moeizaam omdat de procedure niet specifiek is afgestemd op de fruitteelt. In die regio worden dan ook geen klassieke ruilverkavelingen meer gepland, zo vernam Vlaams Parlementslid An Christiaens van minister Joke Schauvliege. De ruilverkaveling Wellen-Hoepertingen wordt opgeheven.

Ruilverkaveling niet afgestemd op fruitteelt

Bij een ruilverkaveling worden de inrichting van het openbaar domein, het grondbezit en het grondgebruik herschikt met het oog op een rendabele en duurzame landbouwstructuur. Het principe van ruilverkaveling zorgt voor een efficiëntere landbouwstructuur en zoekt naar een evenwicht met andere beleidsdomeinen. Ook mobiliteit, natuur- en landschapszorg, erfgoed en recreatie worden ingepast in de herinrichting.

Eerder dit jaar kaartte Vlaams Parlementslid An Christiaens aan dat het ruilverkavelingsdecreet niet specifiek is afgestemd op de bedrijfsvoering in de fruitstreek. Omdat de wetgeving zich baseert op de meest voorkomende vorm van landbouw, namelijk akkerbouw, stelden zich bij de verkaveling van fruitkavels specifieke problemen. An Christiaens kaartte de problematiek aan bij minister van Landbouw Joke Schauvliege. Ten eerste is er de lange procedureslag van gemiddeld 10 jaar waarbij de fruitteler gedurende gemiddeld een 4- of 5-tal jaren geen nieuwe aanplantingen kan realiseren. Voor fruitteelt is het essentieel tijdig nieuwe aanplantingen te doen om de opbrengst voor de komende jaren te verzekeren. Dit brengt een lange periode van bedrijfsonzekerheid met zich mee. Ten tweede wordt er in de regelgeving van de ruilverkaveling geen rekening gehouden met de hoogteligging van de percelen. Om een succesvolle fruitteelt te garanderen is de hoogteligging nochtans bepalend in het al dan niet oplopen van vorstschade. De toewijzing van een lager gelegen perceel kan voor de opbrengst dus nefaste gevolgen hebben. De minister erkent de moeilijkheden met betrekking tot de hoogteligging en de problematiek die eigen is aan ruilverkaveling in de fruitsector.

Ruilverkavelingen in de fruitstreek lopen ten einde

Hoe moeilijk de ruilverkaveling in de fruitstreek kan verlopen blijkt uit het ruilverkavelingsproject Jesseren dat 1825 hectare landbouwgrond omvat. Het dossier werd gestart in 2004 en is nog niet afgerond. Een tweede ruilverkaveling in Wellen-Hoepertingen omvat 800 hectare landbouwgrond. Dat project werd onderzocht maar onlangs stopgezet omdat er onvoldoende draagvlak werd gevonden voor de uitvoering. De vervreemding van de gronden, die via recht van voorkoop werden verworven, zal nu gerealiseerd worden via een niet-instrument-gebonden ruiloperatie. De ruiloperatie neemt maximaal 5 jaar in beslag om de betrokken land- en tuinbouwers voldoende snel de nodige zekerheid te kunnen geven. VLM onderzoekt nu hoe beperkt verder kan gewerkt worden aan de verbetering van de structuur van het landbouwgebied zonder de toepassing van ruilverkaveling. Daarvoor zal het maximaal overleggen met alle betrokkenen om een breed draagvlak te verzekeren.

An Christiaens vernam uit een antwoord op een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege dat er geen ruilverkavelingen meer gepland worden in regio’s waar overwegend fruit geteeld wordt. Het project in Jesseren is het laatste project en zal in 2018 afgerond worden. Dit najaar worden de nieuwe kavels op het terrein afgepaald en in gebruik genomen, in de jaren die daarop volgen worden de werken uitgevoerd en de kosten voor elke belanghebbende bepaald. De ruilverkavelingsakte die daaruit resulteert zal worden verleden in 2018. In totaal zal de ruilverkavelingsprocedure in Jesseren 14 jaar in beslag hebben genomen. Voor de ruilverkaveling Wellen-Hoepertingen werd het ministerieel besluit van 30 mei 1996 tot instelling van een onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling van het geheel van goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente Wellen (1ste, 2de en 3de afdeling) en de stad Borgloon (1ste, 2de, 11de, 12de en 13de afdeling) door de minister opgeheven.

An Christiaens: “In de Limburgse fruitstreek werden in het verleden een aantal ruilverkavelingen uitgevoerd waarbij de ene ruilverkaveling al wat vlotter verliep dan de andere. Ruilverkaveling Jesseren is de laatste in rij en loopt stilaan ten einde. De fruitstreek hoeft zich geen zorgen te maken over bijkomende ruilverkavelingen in de toekomst.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon