Erosiewerken voor Rutten en Widooie


Het schepencollege keurde zopas erosiebestrijdingswerken goed voor Rutten en Widooie. Al sinds 2010 beschikt Tongeren over een erosiebestrijdingsplan. Stelselmatig worden de maatregelen die hierin opgenomen zijn, uitgevoerd. De plaatsen waar inwoners het meeste hinder ondervinden komen eerst aan de beurt.

Het erosiebestrijdingsplan beschrijft de prioritaire knelpunten en bepaalt de maatregelen, zoals aarden dammen en grasstroken om erosieproblemen in de probleemzones op te lossen. Sinds 2011 doet Tongeren een beroep op de erosiecoördinatoren van het Provinciaal Steunpunt Land en Water om het plan systematisch uit te voeren. De samenwerking met landbouwers is hierbij van cruciaal belang omdat alle maatregelen vrijwillig zijn.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken

“De maatregelen om water- en modderoverlast te beperken worden systematisch uitgevoerd. Rutten en Widooie zijn nu aan de beurt.”

Een deel van Rutten is opgenomen als effectief overstromingsgevoelig gebied in de watertoetskaarten van de Vlaamse overheid. Het afstromend water veroorzaakt overlast bij woningen en het sedimentrijke water stroomt in de riolering waardoor deze dichtslibben met schade aan de waterzuiveringsinfrastructuur tot gevolg.

“Raam vormt een belangrijke afvoerroute van water en modder in Rutten. Er werd nu een project uitgewerkt dat de aanleg van een aarden dam met erosiepoel en graszone omvat in deze straat. Om deze werken uit te voeren werd er een bedrag van bijna 24.000 euro vrijgemaakt. Ook in de Weeraardstraat in Widooie kampt men water- en modderoverlast. De overlast situeert zich op drie verschillende plaatsen. In elke probleemzone komt er een aarden dam met erosiepoel en graszone. De werken worden systematisch uitgevoerd ”, zegt An Christiaens.

Naast de begeleiding van het Provinciaal Steunpunt Land & Water voor de onderhandelingen met landbouwers en het indienen van subsidieaanvragen, kan de stad Tongeren ook rekenen op de financiële steun van de provincie Limburg voor de uitvoering van de erosiebestrijdingsmaatregelen.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon